Čuvanje prava na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima

Konsultativni sastanak u vezi sa konkretnim koracima i dogovorom na temu čuvanja prava na privatnost i poverljivost podataka o ličnosti žrtava trgovine ljudima, održan je 26. 11. 2021. u trajanju od 12 do 14 časova. Sastanak je održan u okviru zajedničkog projekta „Sačuvaj privatnost – odupri se pritisku“ koji zajednički sprovode organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, Udruženje građana Atina, A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Share fondacija, Beogradska otvorena škola i Da se zna, a uz podršku Evropske unije. Ovo je u isto vreme bio i treći u nizu sastanaka ovakvog formata, to jest panel diskusija organizovanih sa predstavnicima institucija i organizacija civilnog društva. Prethodna dva sastanka bila su organizovana sa predstavnicima lokalnih institucija iz gradova i opština sa juga i severa Srbije, krajem juna 2021.

Na ovom sastanku su učestvovali predstavnici Republičkog javnog tužilaštva (Tamara Mirović), Ministarstva unutrašnjih poslova – Nacionalne kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima (Mitar Đurašković), Zaštitnika građana (Jelena Stojanović i Nevena Nikolić), Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Zlatko Petrovića), Ministarstva kulture i informisanja (Dragica Blagojević), Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima (Miroslav Jovanovića), i Saveta za štampu (Gordana Novaković i predstavnici/ce organizacije Partneri za demokratske promene Srbija (Ana Toskić, Kristina Kalajdžić i Milica Tošić i UG Atine (Milan Aleksića, Andrijana Radoičič Nedeljković i Jelena Hrnjak). Cilj sastanka bio je da se dogovore konkretni koraci u postupanju, u odnosu na dosadašnje prakse nadležnih aktera u vezi sa zaštitom prava na privatnost žrtava trgovine ljudima, te da se iznedre preporuke za unapređenje te zaštite.

Neke od glavnih preporuka sa ovog sastanka jesu da se obezbedi što veći broj ciljanih obuka za medije i predstavnike nadležnih institucija; da se uključe predstavnici/ce medija u već postojeće obuke u treninge na temu trgovine ljudima i pristupa žrtvama; da se kontinuirano unapređuje saradnju između medija i nevladinih oganizacija, i omogiući da ona bude raznovrsna; da se kontinuirano unapređuje saradnju između medija i institucija, i omogući protok informacija u skladu sa zakonom; da se insistira na izmeni Sudskog poslovnika u skladu sa preporukama Zaštitnika građana, kako bi se preveniralo otkrivanje podataka o ličnosti i posebno osetljivih podataka o žrtvama kroz objavljivanje presuda; da se podignu kapaciteti advokata, punomoćnika, zastupnika i tužioca da iniciraju i insistiraju na zatvaranju celokupnog toka suđenja za javnost kada je reč o posebno osetljivim svedocima/kinjama- žrtvama nasilja; da se sprovode obuke sa sudijama i tužiocima u cilju osnaživanja u svrhu očuvanja načela pravičnosti i pravde, ali i poštovanja prava žrtva (multisektorske obuke i treninzi); da se sačini lista eksperata/kinja iz civilnog sektora, koji se bave temama poput: čuvanja prava na privatnost i poverljivost podataka o ličnosti žrtava trgovine ljudima i žrtvama drugih oblika nasilja, eksperata/kinja na temu rodno- zasnovanog nasilja, zaštite dece; i uputiti je medijima kako bi imali adekvatne sagovornike/ce koji na pravi način mogu prenesu poruku o fenomenu; da se iniciraju izmene i dopune zakona, posebno Krivičnog zakonika, koje se odnose na uvođenje odgovarajućih, a zasad nepostojećih sankcija za krivična dela i prekršaje koji su već definisani zakonom; da se insisitira na uredjivanju obrade i arhiviranja podataka o žrtvama nasilja na način da se poštuju etička i zakonska načela koja se odnose na rukovođenje ovim podacima; da se podrže i ojačaju kapacitete republičkih i nadzornih organa i sekretarijata kako bi se sprovodilo kontinuirano praćenje i pozivanje na odgovornosti; da se definišu kategoriju posebno osetljivih podataka i način rukovođenja i obrade ovih podataka; da se dosledno poštoju trenutno važeće zakoni u domenu zaštite podataka o ličnosti, i to od strane svih aktera, kako institucija, tako i medija; da se obezbedi i prati izvršivost odluka Saveta za štampu; kao i da se pozove i uključi REM u naredne sastanke i, s obzirom na njihove ingerencije, kako bi se budući koraci definisali zajedno sa njima.

Nastavak aktivnosti ovim povodom očekuju se 24. januara od 13,30 do 15 časova u okviru Nedelje privatnosti kada će se na panelu posvećenom ovoj temi diskutovati o još rešenja koja bi mogla da se kreiraju u ovoj oblasti i kako bi se unapredilo čuvanje prava na privatnost i poverljivost podataka o ličnosti žrtava trgovine ljudima.

U produžetku se nalaze fotografije Marije Piroshki sa ovog sastanka.

Jelena Hrnjak
Ana Toskić
Ana Toskić, Partneri Srbije
Ana Toskić, Partneri Srbije
Ana Toskić, Partneri Srbije
Milan Aleksic, NVO Atina
Andrijana Radoicic Nedeljkovic, NVO Atina
Tamara Mirovic, Republicko javno tuzilastvo
Tamara Mirovic, Republicko javno tuzilastvo
Andrijana Radoicic Nedeljkovic, NVO Atina
Čuvanje prava na privatnost i poverljivost podataka žrtava trgovine ljudima
Tamara Mirovic, Republicko javno tuzilastvo
Mitar Djuraskovic, Ministarstvo unutrasnjih poslova
Jelena Stojanovic, Zastitnik gradjana
Jelena Stojanovic, Zastitnik gradjana
Jelena Stojanovic, Zastitnik gradjana
Jelena Hrnjak, NVO Atina
Jelena Stojanovic, Zastitnik gradjana
Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja
Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja
Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja
Zlatko Petrović, Poverenik za informacije od javnog značaja