Andrijana Radoičić Nedeljković: Žrtvama su potrebne sigurnost, bezbednost i izvesnost

Andrijana Radoičić Nedeljković: Žrtvama su potrebne sigurnost, bezbednost i izvesnost

Fotografija: Piroshki photography

Problem rodno zasnovanog nasilja koje se dešava čak i u jednom delu društva, čak i ako se to nasilje događa “u kampovima ženama migranktinjama”, to je i dalje problem čitavog društva, rekla je Andrijana Radoičić Nedeljković, stručna radnica Udruženja građana Atina na treningu „Pristup pravima i uslugama za izbeglice, migrante i tražioce/teljke azila u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja sa posebnim osvrtom na žene i decu“.

Andrijana Radoičić Nedeljković je govoreći o temi „Pristup usmeren na žrtve rodno zasnovanog nasilja“ objasnila da fokusiranjem na ono što želimo zaboravimo šta je osobi od nas potrebno - zbog toga se u prvoj fazi razgovora pažnja mora posvetiti isključivo prepoznavanju potreba žrtve. “U većini situacija, žrtvama su potrebne sigurnost, bezbednost i izvesnost”, naglasila je.

“U prvom razgovoru je potrebno ostaviti neko vreme za pripremu i za ostvarivanje kontakta, koje će kasnije omogućiti da se uspostavi odnos poverenja i zajedničko rešavanje problema koji postoje; uz izbegavanje etiketiranja. Nekada prepoznavanje potreba ne znači istovremeno i zadovoljavanje svih potreba, ali ono što možemo u prvoj fazi uraditi odnosi se na zadovoljavanje bazičnih potreba. Treba težiti ka ostvarivanju bazičnih potreba preživele, nešto što bi iskazalo ljudskost u pristupu i brigu za tu osobu”, podvukla je Radoičić Nedeljković.

Ona je objasnila da je jako važno uočiti razliku između tumačenja i opažanja nečijeg ponašanja jer ako se držimo samo tumačenja onoga što vidimo, “može doći do stvaranja stereotipa, predrasuda ne samo te osobe već svih osoba koje se nalaze u tom položaju”. Govoreći o samom pristupu osobi koja je preživela nasilje, naglasila je da bi trebalo imati u vidu da svaka osoba ima drugačiji skup potreba i svoj jedinstven način na koji joj treba pristupiti.

“Ovaj pristup zahteva da se aktivno uključuje osoba sa kojom se radi i da se podstiče njena participacija, podržava se autonomija osobe i sve vreme se razmišlja o privatnosti i poverljivosti osobe sa kojom se radi. Potrebno je otvoriti prostor da ona sama prepozna koje su to njene osnovne potrebe. Prioritet je da se sve vreme fokusira na dobrobit i sigurnost preživele, da se žrtva ne osuđuje i da se ta osoba prepozna kao strana koja je zainteresovana za postupak koji se vodi”, rekla je Andrijana Radoičić Nedeljković. Atinina stručna radnica je navela praktične savete i govorila je o tehnikama aktivnog, i slušanja sa empatijom, kao i ulozi prevodioca kao člana tima što je specifično za rad sa migrantima/kinjama.

Radoičić Nedeljković je predstavila aktivnosti UG Atina objasnivši da je organizacija angažovana u oblasti pružanja podrške (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja 17 godina unazad, i da je organizacija licencirani pružalac usluge stanovanja uz podršku za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima. Atina je od 2014. godine razvijala programe podrške kao odgovor na početak izbegličke krize. Od 2015. godine putem mobilnih timova pruža podršku u Tranzitno-prihvatnim centrima i Centrima za azil, sa akcentom na pogranične delove zemlje. “Od 2015. godine obezbeđuje se sigurni smeštaj za pripadnice/ke izbegličke i migrantske populacije i to: maloletnice/ke bez pratnje, žene sa decom žrtve i žene koje putuju same. Osobe koje su koristile usluge i podršku NVO Atina bile su prepoznate kao žrtve rodno zasnovanog nasilja ili kao potencijalne žrtve trgovine ljudima“, podsetila je Andrijana Radoičić Nedeljković.

Trening je organizovala Atina uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za okončanje nasilja nad ženama UNTF i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija UNFPA. Trening je okupio učesnice/ke iz različitih organizacija – Info park, Komesarijat za izbeglice i migracije, Udruženje građana Atina, Crveni Krst, Indigo, IOM, Čovekoljublje, ADRA, DRC, CIM, UNHCR, PIN, JRS, RAS, HCIT; kao i predstavnice/ke centara za socijalni rad iz Sombora, Kikinde, Sremske Mitrovice, Valjeva, Pokrajinskog zaštitnika građana, Zdravstvenog  centra Vranje, Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje, Ministarstva unutrašnjih poslova - PU Šabac, Bajina Bašta, Tutin, Sjenica, Valjevo, Subotica, Sombor, Sremska Mitrovica, Beograd, Pravne klinike Pravnog fakulteta u Beogradu i Fakulteta političkih nauka.

 

 

Poverenički fond UN za okončanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund) je jedini globalni mehanizam za dodelu grantova posvećen isključivo adresiranju svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama na lokalnom i nacionalnom nivou. Tri prioritetne oblasti njihovog fokusa obuhvataju prevenciju nasilja, širenje dostupnosti usluga za preživele, i jačanje implementacije nacionalnih zakona.