Kako možemo podržati devojčice u pokretu?

Fotografija: Piroshki Photography

Kako možemo podržati devojčice u pokretu?

Znamo da su devojčice u pokretu neverovatno hrabre, rezilijentne i snažne. Ali, to ne znači da treba da ignorišemo njihove poteškoće. U sažetku izveštaja o globalnom istraživanju Devojčice u pokretu možemo pronaći brojne preporuke o tome kako da bolje podržimo devojčice u pokretu, i učinimo da njihova putovanja ne budu toliko opasna, te kako da se borimo protiv zloupotreba i kršenja ljudskih prava sa kojima se one su očavaju tokom svog puta.

Šta možemo da uradimo kako bismo odgovorili na potrebe devojčica u pokretu?

Najvažnija stvar koju možemo da uradimo jeste da slušamo same devojčice u pokretu, saznamo više o njihovim pričama, iskustvima i razumemo šta im je potrebno. Od neformalnih razgovora do konsultacija i kvalitativnog istraživanja, moramo se pobrinuti za to da se glasovi i priče ovih devojčica čuju, i postanu osnova za sve politike i programe.

Takođe, moramo osigurati da rodna analiza postane preduslov za istraživanje, kreiranje programa i zagovaranje, kako devojčice u pokretu ne bi ostale nezapažene. U ovom kontekstu, od najvećeg značaja je prikupljanje rodno i starosno segregiranih podataka. Uzimajući u obzir rasprostranjenost rodno zasnovanog nasilja u migraciji devojčica, prevencija i odgovor na rodno zasnovano nasilje trebalo bi da postanu ključni aspekti kreiranja programa i politika koje u fokusu imaju decu, kako u njihovim zajednicama u zemlji porekla, tako i u tranzitnim i zemljama krajnje destinacije. Takođe se moraju uložiti posebni napori kako bi se rešio problem ksenofobije koja prožima migracijska putovanja ovih devojčica i sprečava njihovu integraciju u nova društva.

Pored toga, moramo prepoznati raznolikost devojčica u pokretu i prilagoditi našu intervenciju različitim faktorima koji mogu uticati na živote i iskustva devojčica, kao što su invaliditet, majčinstvo i trauma. U ovom kontekstu, važno je osporiti narativ koji predstavlja devojčice isključivo kao „žrtve“ ili „pobednice“, i priznati složenost njihovih identiteta i ličnih putovanja.

Kakvi su programi potrebni devojčicama u pokretu?

Sada, kada znamo šta moramo da uradimo, u koje programe bi trebalo investirati da bismo odgovorili na potrebe devojčica u pokretu? Pre svega, važno je pripremiti i osnažitidevojčice u pokretu, posebno kroz sesije vršnjačke podrške, podizanja svesti i širenja informacija, kao deo šire strategije za smanjenje štete. Dugoročno, trebalo bi istražiti i rešiti i uzročnike samih migracija.

Takođe, moramo kreirati programe koji se zasnivaju na vršnjačkoj podršci ili međugeneracijskoj solidarnosti među ženama i devojčicama. Istraživanja su pokazala da devojčice u pokretu najviše veruju drugim devojčicama, ženskim članovima porodice i prijateljima, tako da stvaranje mreža solidarnosti može da im pruži ogromnu podršku. Veoma je važno obezbediti sigurne prostore samo za devojčice kako bi se poduprlo njihovo osnaživanje, mreže podrške i veštine, a moramo se pobrinuti i za to da se devojčice koje su u ranjivim situacijama osećaju jednako uključenima.

Kao deo prepoznavanja raznolikosti devojčica u pokretu, takođe bi trebalo da integrišemo brigu o deci u kreiranje programa i ciljamo mlade starateljke. Mnoge devojčice u pokretu su mlade majke, a neke zatrudne i porode se tokom putovanja, pase zbog toga moraju uzeti u obzir i njihove potrebe za brigom o deci.

Roditeljima dece u pokretu takođe treba ponuditi pozitivne roditeljske programe, odnosno inicijative koje im mogu pomoći da bolje zaštite svoju decu od zlostavljanja i poboljšaju komunikaciju na relaciji dete-roditelj, čak i u nestabilnim situacijama.

Takođe, trebalo bi da učimo iz iskustava devojčica i da angažujemo širok spektar aktera, uključujući i one o kojima možda nećemo razmišljati u početku, ali sa kojima su devojčice redovno u kontaktu, kao što su vozači kamiona.

Kakve politike mogu da pruže podršku devojčicama u pokretu?

Pored ulaganja u specifične programe, moramo razmotriti i šira strukturna pitanja koja drže devojčice u pokretu u rizičnim situacijama. Zato se moramo zalagati za politike koje mogu promovisati njihova prava, kao što je zaštita devojčica u pokretu bez dokumenata, i pozivanje vlasti na odgovornost kada je reč o ostvarivanju njihovih prava.

Moramo osporiti državne politike koje imaju za cilj dalje ograničavanje migracija i otežavanje legalnog ulaska u zemlju. Kad god se migracioni propisi pooštre, čak i kada je u pitanju „zaustavljanje trgovine ljudima“, rizik za devojčice u pokretu se povećava i one postaju ranjivije u odnosu na trgovce ljudima, krijumčare i druge počinioce nasilja.

Štaviše, moramo da obezbedimo efikasan pristup procedurama za dobijanje azila i promovišemo trajna rešenja za devojčice u pokretu i njihove porodice, što uključuje kreiranje rodno i starosno osetljivih procedura za azil i politika integracije koje mogu omogućiti porodicama i devojčicama da žive samostalno, kao i da dobiju stalni boravak. Tokom svog migracionog puta, devojčice takođe moraju imati pristup zdravstvenim uslugama, uključujući usluge vezane za seksualno i reproduktivno zdravlje kao i psihosocijalne aktivnosti.

Znajući da devojčice u pokretu obično ostaju ispod radara, moramo poboljšati procedure zaštite dece nakon identifikacije na granicama i uključiti službe za zaštitu dece, kako bi se osiguralo da se poštuju svi protokoli o zaštiti dece.

Da bismo se suprotstavili dezinformacijama koje šire trgovci ljudima i krijumčari, moramo da obezbedimo efikasan pristup informacijama koje su prilagođene uzrastu i polu dece a tiču se dečjih prava, usluga podrške i pravnih opcija u zemljama tranzita i krajnjeg odredišta. Ako devojčice i njihove porodice imaju pristup tačnim informacijama o opasnostima sa kojima se mogu suočiti, kao i o svojim pravima, možemo sprečiti da postanu žrtve trgovine ljudima i eksploatacije, kao i drugih povreda i kršenja ljudskih prava.

Konačno, moramo da kao prioritet postavimo sprečavanje kršenja ljudskih prava kojima su izložene devojčice u pokretu, tako što ćemo obezbediti mehanizme prijavljivanja koji su prilagođeni uzrastu i koji su rodno osetljivi. Prikupljanje rodno disegregiranih podataka će takođe igrati izuzetno važnu ulogu u razumevanju situacije na terenu kroz različite migracione rute.

Organizacije Atina i Save the Children godinama unazad ulažu napore u cilju poboljšanja položaja “devojčica u pokretu”, naročito kroz pružanje direktne pomoći i podrške koja je prilagođena njihovim potrebama. U sklopu projekta “Pipi danas”  sprovode se opsežne aktivnosti na sveobuhvatnoj podršci ovim devojčicama da ostvaruju svoja prava, ali i zagovaračke aktivnosti usmarene na unapređenje njihovog položaja. Projekat je podržan od strane švedskog Save the Children-a i oslanja se na ideje koje je proklamovala najpoznatija književna ličnost švedske spisateljice Astrid Lindgren, devojčica Pipi Duga Čarapa.