Saopstenje povodom obeležavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Kako Srbija obeležava Dan borbe protiv trgovine ljudima? 

Danas je Dan borbe protiv trgovine ljudima koji Evropska unija obeležava osmu godinu za redom, a kome se u Srbiji, zemlji kadidatu za članstvo u EU, ne posvećuje dovoljno pažnje. U prilog tome govori i činjenica da je jedino Sklonište za žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji, a koje vodi NVO Atina, za 10 godina postojanja bilo samo jednom podržano i finansirano od strane države u periodu od šest meseci.

Naša zemlja se suočava sa teškim izazovima u ključnim aspektima podrške žrtvama trgovine ljudima. Zastareli institucionalni mehanizmi u Srbiji čine da žrtve ostanu isključene iz društva, ranljive i u riziku od ponovne viktimizacije. Na ovaj način su i porodice žrtava ugrožene, a preživljene traume se potom negativno odražavaju i na njihovu decu. To zatim proizvodi šire posledice po društvo i doprinosi porastu siromaštva, socijalne distance i nasilja.

Srbija još uvek nije izgradila adekvatne mehanizme prepoznavanja žrtvava trgovine ljudima, što je posebno teško u slučajevima radne eskloatacije. Takođe, kapaciteti za pružanje direktne pomoći žrtvama su u velikoj meri ograničeni i ne odgovaraju realnim potrebama ove ugožene grupe. Pritom, Srbija još uvek nije razvila modele podrške najbitnijem aspektu rada sa žrtvama: njihovoj reintegraciji, odnosno ponovnom uključivanju u društvo i omogućavanju žrtvama da započnu samostalan život. 

Ovaj težak posao danas obavljaju u najvećoj meri organizacije civilnog društva. Tokom proteklih 10 godina, Atina je sistematski radila na obezbeđivanju pravne i zdravstvene podrške, bezbednog smeštaja, hrane, psihološke pomoći, pribavljanju dokumenata, upisu u škole, pronalaženju posla, ali pre svega u prevazilaženju trauma koje su žrtve trgovine ljudima preživele. 

Od svih korisnica našeg programa podrške, 90% njih su bile na evidenciji centara za socijalni rad pre nego što su postale žrtve trgovine ljudima; 75% njih su prethodno imale iskustvo nasilja nasilja; 50% su deca, prosečnog uzrasta od 14 godina; a sve one u proseku provedu četiri godine u uslovima prisilnog rada, zlostavljanja i zatočeništva, pre upućivanja na naše programe. 

Na današnji dan želimo da podsetimo javnost na ovu verovatno najugroženiju populaciju ljudi koji žive među nama. Takođe, želimo da podsetimo nadležne u Republici Srbiji da, po uzoru na uspešne primere zemalja članica EU, ulože dodatni napor u obezbeđivanje sredstava za rad programa koji pomažu žrtvama da započnu bezbedan i dostojanstven život.

Osoba za kontakt: Marijana Savić, direktorka
Mejl: marijana.savic@atina.org.rs 
Atina – Udruženje za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama