16 dana aktivizma sa ženama izbeglicama u Srbiji

U okviru kampanje „16 dana aktivizma“ NVO Atina, a uz podršku UNFPA - Populacionog fonda ujedinjenih nacija, je sprovela 5 radionice osnaživanja u Centru za azil u Krnjači za tražiteljke azila koje žive u tom Centru, kao i radionicu u svom Reintegracionom centru za tražiteljke azila koje se nalaze u programima pomoći i podrške NVO Atina. Tokom kampanje „16 dana aktivizma“ na radionicama kako u Centru za azil u Krnjači tako i Reintegracionom centru NVO Atina prisustvovalo je ukupno 61 žena i to: 49 žena iz Avganistana, 4 žene iz Irana, 1 žena iz Rusije kao i 2 devojčice iz Sirije, 4 iz Gane kao i 1 iz Kameruna.

Teme koje su obrađivane na ovim radionicama potekle su od samih žena izbeglica i njihovih potreba da se bave pojedinačnim izazovima koji im okupljaju pažnju u većoj meri. Neke od tema bile su: „Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama“ kojoj je prisustvovalo 13 žena iz Avganistana, zatim je razgovarano o „Istambulskaoj konvencija“ na kojoj su prisustvovalo 2 devojčice iz Gane, 2 devojčice iz Sirije i 13 žena iz Avganistana. 

Posebnu pažnju privukla je radionica pod nazivom „Pisma za budućnost“ kojoj je prisustvovalo 6 žena iz Avganistana, 1 žena iz Irana i 2 devojčice iz Gane. Žene su pričale i o „Važnosti obrazovanja“  i toj raidionici prisustvovalo je 15 žena iz Avganistana i 1 iz Irana.U Reintegracionom centru NVO Atina održana je radionica pod nazivom „Međunarodni dan ljudskih prava“ kojoj je prisustvovalo 1 devojcica iz Kameruna i 2 žene iz Avganistana.

Glavni cilj svih radionica u okviru navedene kampanje bio je upoznati tražiteljke azila o značajnim datumima i događajima u okviru ovih 16 dana kao i važnim dokumentima i normativnim okvirima za zaštitu žena kako na svetskom tako i nacionalnom nivou. Svaka radionica je imala svoj specifičan i poseban cilj koji u krajnjoj instanci ima za ideju osnaživanje, podršku i edukaciju tražiteljki azila.

Ono što je primetno jeste da sve veći broj kako žena tako i devojčica prisustvuje radionicama i kako se stvara određena struktura učesnica.  Redovnost i dinamika održavanja radionica doprinose da tražiteljke aktivnosti strukturišu svoje slobodno vreme i na taj način olakšaju sebi boravak u Srbiji tokom svog putovanja ka zemljama destinacije. 

Po prvi put su se tražiteljke azila susrele sa na primer Istambulskom konvencijom, Deklaracijom o ljudskim pravim, Konvencijom o ljudskim pravima, Konvencijom o pravima deteta kao i nekim normativnim rešenjima njihovih zemalja porekla. Prvi put su čule za događaje koji su se desili 25. Novembra ili na primer 6.decembra, neke od njih su se susrele prvi put sa pojmom aktivizma, upoznale sa mehanizmima i načinima aktivizma.