Izveštaj o zaštiti mentalnog zdravlja osoba iz pomagačkih profesija koje rade sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja i samih žrtava u migrantskoj populaciji u Srbiji

                                     

 

U susret Međunarodnom danu migranata koji se obeležava 18. decembra, na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1990. godine usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava migranata i članova njihovih porodica, organizacija „Atina“ je 17. decembra 2021. predstavila rezultate Istraživanja o zaštiti mentalnog zdravlja osoba iz pomagačkih profesija koje rade sa žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja i samih žrtava u migrantskoj populaciji u Srbiji.

Istraživanje o mentalnom zdravlju pomagača, u kojem je učestvovao 31 predstavnik/ca oganizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i javnih institucija, kao i same žene izbeglice i migrantkinje, pokazalo je da su žene i devojčice u većem riziku od rodno zasnovanog nasilja od ostalih migranata (100% ispitanika/ca), a da kulturni kontekst u značajnoj meri određuje ponašanje žena izbeglica i usmerava rad sa njima. Uspostavljanje odnosa poverenja sa osobama iz ove poopulacije koje su preživele seksualno i rodno zasnovano nasilje prepoznat je kao jedan od najvećih izazova sa kojim se pomagači na terenu suočavaju. Sa druge strane, kao najčešće posledice pretrpljenog nasilja kod ove grupe javljaju se depresija i suicidalne misli (22% ispitanika/ca), traumatski simptomi (15% ispitanika/ca), nedostatak poverenja (10%), te somatski simptomi (9%). Što se tiče mentalnog zdravlja pomagača, analiza je pokazala da gotovo 80% profesionalaca/ki koji pružaju podršku nije pohađalo nijednu obuku o očuvanju mentalnog zdravlja pomagača, dok samo jedna organizacija koja je učestvovala u istraživanju ima podršku za svoje zaposlene u vidu redovne psihološke supervizije. Kada se radi o dostupnim uslugama za žene izbeglice i migrantkinje, 70% njih je navelo da su prvi kontakt sa pružaocima usluga ostvarile u prihvatnim i centrima za azil, dok su zadovoljstvo dobijenim uslugama ocenile prosečnom ocenom 4,48. Čak 65% njih smatra da je najvažnije unapređenje potrebno u pružanju pravne podrške za žene koje su pretrpele rodno zasnovano nasilje. Govoreći o planiranju budućnosti, gotovo polovina ispitanica (48,4%)  rekla je da im je za izvesno planiranje budućnosti potrebno da poznaju svoja prava u zemlji u kojoj se nalaze, dok 32% od njih smatra da im u tome mogu pomoći predstavnici nevladinih organizacija –  u isto vreme, odgovornost za pružanje informacija one prepoznaju kao obavezu državnih institucija.

Analiza je kreirana u okviru evropskog projekta WeToo - Zaštita mentalnog zdravlja: Osnaživanje profesionalaca/ki koji rade sa žrtvama i samih žrtava SRZN u migrantskoj populaciji. Ovaj projekat sprovodi se u Italiji (Oxfam Italia Intercultura i NVO Alice), Grčkoj (NVO KMOP - Centar za socijalnu akciju i inovacije), Srbiji (NVO Atina), Nemačkoj (NVO Integra) i Bugarskoj (NVO Animus), i finansira se iz programa Evropske unije “Prava, jednakost i građanstvo (REC)”. Svaka zemlja izradila je svoju analizu o postojećim politikama i praksama u vezi sa brigom o profesionalcima/kama koji su u neposrednom kontaktu sa žrtvama. Analize uključuju i iskustva žena žrtava nasilja. Takođe, izrađen je i transnacionalni izveštaj koji rezimira nalaze iz nacionalnih analiza.

Cilj projekta jeste da pomogne profesionalcima/kama koji u svom poslu dolaze u kontakt sa žrtavama SRZN (policiji, zdravstvenim i socijalnim radnicima, savetnicama na SOS linijama, nosiocima javnih ovlašćenja) da se nose sa sekundarnom traumom, kao i da se pruži podrška žrtvama u oporavku od traume. Projekat ima svoj vebsajt putem kojeg se detaljnije možete informisati o aktivnostima koje se sprovode: www.wetooproject.eu.