Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji - Između obaveza i realnosti

Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji-Između obaveza i realnosti
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Program za razvoj Ujedinjenih nacija organizovali su Nacionalnu debatu Nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji-Između obaveza i realnosti: Da li nam je potreban strateški pristup? Imajući u vidu podršku koju NVO Atina pruža migrantkinjama i zastupa njihove interese, predstavnica Atine, Jelena Hrnjak učestvovala je na panelu „Da niko ne bude izostavljen - položaj žena iz ranjivih grupa koje su preživele nasilje i njihov pristup mehanizmima zaštite“. 
Konferencija je okupila ključne aktere iz vladinih institucija, nezavisnih tela, ženskih nevladinih organizacija koje zastupaju interese i prava žena koje su preživele nasilje, trgovinu ljudima, kao i predstavnike/ce medija i međunarodnih organizacija. Cilj konferencije je bio da se otvori debata o sledećim pitanjima:
Da li su postojeće međunarodne konvencije i normativni okvir dovoljni za zaštitu žena i devojčica od nasilja u porodičnim i partnerskim odnosima?
Šta smo postigli, a šta su ključni izazovi u sprovođenju politika koje se odnose na prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i partnerskim odnosima? Koji faktori doprinose ostvarivanju predviđenih ciljeva?
Glasovi žena koje su preživele nasilje - kako pružiti bolju podršku i zaštitu? Kako da niko ne bude izostavljen? Koliko zapravo normativni okvir štiti žene iz ranjivih grupa?
Da li nam je potreban strateški pristup pitanju nasilja nad ženama?
Konferencija je održana 21. maja 2018. godine u Ujedinjenim nacijama. U prilogu se nalaze preporuke sa konferenciје.