Šta su uzroci zbog kojih neko postaje žrtva trgovine ljudima?

Najčešći uzroci koji prethode ulasku u situaciju trgovine ljudima mogu biti siromaštvo,iskustvo zanemarivanja i nasilja u porodici, prethodno iskustvo marginalizacije i diskriminacije. Nedostatak mogućnosti obrazovanja, visoka stopa nezaposlenosti, nedostupnost socijalne i zdravstvene zaštite, kao i odsustvo pravovremene i efikasne zaštite osoba od nasilja i diskriminacije, čini da se veliki broj ljudi u našem društvu nađu u potencijalnoj opasnosti od trgovine ljudima. Većina žrtava u potrazi za drugačijim, boljim i srećnijim životom, a u nedostatku alternative postaju lake mete osobama koje njihovu ranjivost mogu da zloupotrebe.