Ženske organizacije traže zaštitu aktivistkinja iz Leskovca i Niša

OTVORENO PISMO

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
ministru, Tomislavu Žigmanovu,
Sektoru za saradnju sa civilnim društvom
v.d. pomoćniku ministra, Žarku Stepanoviću
Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
članicama i članovima Saveta

U vreme dok Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi javnu raspravu o Predlogu Akcionog plana za period 2024-2026. godine za sprovođenje Strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine, ženske organizacije s juga Srbije suočavaju se sa ozbiljnim bezbednosnim pretnjama. Reč je o organizacijama sa višedecenijskim iskustvom rada na pružanju specijalizovane podrške ženama sa iskustvom muškog nasilja i njihovoj deci, i organizacijama koje sprovođenjem različitih aktivnosti promovišu prava žena i rodnu ravnopravnost. Članice ovih organizacija prolaze kroz kontinuiranu, višegodišnju marginalizaciju, omalovažavanje, isključivanje, iscrpljivanje, preti se njihovoj fizičkoj i psihičkoj bezbednosti i/ili se protiv njih podnose bezrazložne krivične prijave.

Suprotno svrsi Strategije i Akcionog plana, u njihovim lokalnim zajednicama nema ni reči o stvaranju okolnosti za njihov razvoj i unapređenje njihovog položaja, bez obzira na značaj njihove uloge i njihovih aktivnosti. Razlog za takvo stanje je njihova odluka da ne ćute o netransparentnom odlučivanju i finansiranju, sukobu interesa i korupciji u dodeli javnih sredstava fiktivnim i partijskim organizacijama.

Nema nikakve, a posebno ne efikasne pravne zaštite za ove organizacije i njihove članice od izloženosti bahatim lokalnim moćnicima, liderima partijskih i fiktivnih organizacija, koji uživaju punu finansijsku podršku lokalnih samouprava, bez ikakvih vidljivih aktivnosti i efekata.

Nisu inicirani konsultativni sastanci sa predstavnicama ovih organizacija radi sagledavanja stanja u vezi sa pretnjama i napadima kojima su izložene članice organizacija, članovi i članice njihovih porodica i njihova imovina, iako su ova dela prijavljivana nadležnim organima ili objavljena u medijima usled neprihvatanja prijava podnetih nadležnim organima. Nisu primenjene nikakve preventivne, niti mere zaštite. 

Novi Akcioni plan navodi da u prethodnom periodu nisu u potpunosti realizovani ciljevi i mere koji se odnose na transparentno finansiranje i održivost organizacija, kao ni oni usmereni na unapređenje položaja organizacija kroz obezbeđenje efikasne pravne zaštite za pripadnice i pripadnike organizacija i braniteljke i branitelje ljudskih prava, da su i dalje prisutni izazovi i poteškoće u sprovođenju ciljeva i mera. Nijedna od planiranih aktivnosti neće rešiti teškoće sa kojima se suočavaju ove organizacije.

Planirane mere i aktivnosti moraju garantovati organizacijama i njihovim članicama i članovima:
punu zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta
besplatnu pravnu zaštitu od verbalnih i fizičkih napada
odgovoran i transparentan proces odlučivanja komisija koje ocenjuju, rangiraju i vrše odabir predloga projekata
transparentno finansiranje projekata i aktivnosti organizacija
transparentne i javno dostupne informacije o realizovanim aktivnostima za koje su odobrena budžetska sredstva.

Nije dovoljno da se novim Akcionim planom planiraju mere i aktivnosti kojima se prikupljaju podaci, razvijaju smernice i kriterijumi, pripremaju preporuke, broje pretnje i napadi na predstavnice i predstavnike organizacija ili broje konsultativni sastanci u vezi sa unapređenjem pravne zaštite. 

Nije dovoljno da Ministarstvo u ime Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva uputi (samo) preporuku organima državne uprave da obrate dodatnu pažnju prilikom sprovođenja postupaka finansiranja u svim fazama procesa.

Nije dovoljno da se organizuje društveni dijalog na temu finansijske održivosti organizacija civilnog društva, transparentnog finansiranja iz budžetskih sredstava i pružanje nefinansijske podrške organizacijama civilnog društva od strane organa javne uprave, koji će da rezultira papirom sa „saglasnostima o postupanju“ (podsećamo, u periodu uspostavljanja društvenog dijaloga radilo se o „obavezujućim preporukama“), na koji se niko neće ni osvrnuti posle završenog sastanka.

U isto vreme, na terenu ništa od predloženog ne funkcioniše, odbija se svaki prigovor i žalba organizacija, pokreću se sudski postupci protiv njih, šalju im se različite inspekcije i ugrožava njihova bezbednost. 

Mi, potpisnice otvorenog pisma zbog svega navedenog, tražimo da:

Sektor za saradnju sa civilnim društvom i  Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva aktivno sarađuju s predstavnicima/predstavnicama Ministarstva unutrašnjih poslova, kako bi se s dužnom pažnjom istražila svaka pretnja i/ili radnja verbalnog i fizičkog nasilja prema predstavnicama i predstavnicima udruženja građana. 

Sektor za saradnju sa civilnim društvom obezbedi besplatnu pravnu pomoć u svim slučajevima prijave verbalnog i fizičkog nasilja prema predstavnicama i predstavnicima udruženja građana, koji o pretnjama obaveste Sektor.

Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva uspostavi redovno praćenje aktivnosti komisija za ocenu, rangiranje i odabir predloga projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava, kao i da s dužnom pažnjom reaguje na svaki prigovor/žalbu na te procese, uključujući i prigovore/žalbe koji se odnose na dodelu sredstava iz lokalnih budžeta, kada o tome dobije obaveštenje od udruženja građana.

Sektor za saradnju sa civilnim društvom podnosi javno dostupan godišnji izveštaj o svim prijavama i preduzetim merama na pretnje i radnje verbalnog i fizičkog nasilja i/ili napada i oštećenja imovine udruženja građana i njihovih predstavnica i predstavnika.

Sektor za saradnju sa civilnim društvom podnosi javno dostupan godišnji izveštaj o svim prigovorima/žalbama koje su udruženja građana podnosila Sektoru u vezi sa nepravilnostima u procesu ocenjivanja, rangiranja i odabira predloga projekata ili njihove realizacije, uključujući preduzete mere i rezultate takvih mera.    

Ministarsvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Sektor za saradnju sa civilnim društvom i Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva organizuju sastanak u naredna tri meseca sa udruženjima građana i predstavnicima lokanih organizacija i javnih organa i ustanova na jugu Srbije (u Leskovcu ili Nišu) o položaju i bezbednosti udruženja i njihovih članica i članova, s ciljem pružanja podrške lokalnim organizacijama i iznalaženja rešenja za njihovu bezbednost i unapređenje rada.

 

Otvoreno pismo potpisuju:

Udruženje Žene za mir
Impuls, Tutin
Autonomni ženski centar, Beograd
Savez ženskih nevladinih organizacija ‚‚Mreža Žene Protiv Nasilja"
Udruženje Romkinja Osvit, Niš
Udruženje Romkinja Bujanovac, Bujanovac
Centar za podršku ženama, Кikinda
IZ КRUGA VOJVODINA, Novi Sad
Alternativni centar za devojke, Кruševac
FemPlatz
Žene u crnom, Beograd
Centar “Živeti uspravno” Novi Sad
Udruženje žena Peščanik, Кruševac
Mreža Žena Rasinskog okruga
Forum žena Prijepolja
Dugina Iskra, Beograd
BeFem feministički kulturni centar 
Кolektiv mladih žena Femix
Кolektiv MANA, Novi Sad
Akademija ženskog liderstva
SOS Ženski centar Novi Sad
Uduženje “Ženske studije i istraživanja” Novi Sad, podružnica Subotica
Asocijacija “Mreža za evropski ženski lobi” Subotica
Centar za devojke, Niš
Beogradski centar za ljudska prava
OAZA SIGURNOSTI, Кragujevac
SOS Vlasotince 
ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd 
Atina - udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama
Udruženje Fenomena, Кraljevo
Ženska platforma za razvoj Srbije
Romski centar za žene i decu Daje, Begrad