“Ekonomsko osnaživanje je ključno, ne samo za žrtve, već za svaku ženu”

Po rečima Milice Gudović: „Ekonomsko osnaživanje je ključno, ne samo za žrtve, već za svaku ženu”

Datum: ponedeljak, 29. jul 2019. godine

Milica Gudović. Fotografija: UN Women/Elif Gulec

Milica Gudović je aktivistkinja iz Udruženja građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja (ATINA). Ona ovde govori o radu ATINE, koji je podržan od strane Agencije UN Women, uz finansijsku podršku Evropske unije. Organizacija pomaže osobama koje su preživele trgovinu ljudima da se reintegrišu u društvo, postanu nezavisne, i nađu posao putem profesionalnih obuka i podučavanja poslovnim veštinama. ATINA takođe obezbeđuje psihosocijalnu podršku, pravnu pomoć i sigurne kuće za osobe koje su preživele trgovinu ljudima.

Quote

Mi se borimo za pravedan svet koji je jednak za sve. Ranije smo imale običaj da govorimo da žrtva trgovine ljudima može biti svako, i to je istina, ali na osnovu našeg iskustva, žrtve trgovine ljudima obično dolaze iz zajednica koje su jako siromašne, i situacija u kojima su se u detinjstvu suočavale sa nasiljem u porodici ili seksualnim zlostavljanjem. Trgovina ljudima obuhvata različite oblike nasilja; fizičko, seksualno, psihičko, ekonomsko, i slično.

Kada devojke iz takvih sredina pokušaju da potraže bolju budućnost za sebe, one obično ne poznaju društveni kontekst, ne poseduju dovoljno znanja ili veština da bi to uradile na adekvatan način, i lako upadnu u zamku trgovaca ljudima. Ono što se obično dešava je da, kada mlada devojka iz nepovoljne sredine traži bolju budućnost, ona dođe u susret sa poznanikom koji joj ponudi dobar posao koja ona naravno prihvati. Onog trenutka kada ona uđe u tu mrežu, bude izolovana, ostane bez ličnih dokumenata, i primorana da pruža različite usluge u korist trgovaca ljudima, koje obično obuhvataju prostituciju ili prisilni rad.

Ukoliko žene i devojčice pobegnu, ATINA im obezbeđuje pomoć ukoliko su bile identifikovane u Srbiji. ATINA je jedina organizacija u Srbiji koja obezbeđuje smeštaj za žene i devojčice koje su preživele trgovinu ljudima. Mi obezbeđujemo smeštaj i psihosocijalnu podršku kako bismo joj pomogle da prebrodi tu akutnu traumu. Zatim joj se obezbedi pravna pomoć, jer se u mnogim slučajevima ona smatra svedokinjom u sudskom postupku protiv organizovanog kriminala. Često moramo da rešimo i pravni status preživele, budući da dosta žena ne poseduje lična dokumenta. Posle svih ovih procedura, upisujemo devojčice u škole, budući da mnoge od njih nemaju završenu ni osnovnu školu. Kasnije im pomažemo da postanu potpuno integrisane u društvo, tako što im pomažemo da nađu posao i da ga zadrže.

Ekonomsko osnaživanje je ključno, ne samo za žrtve, već za sve žene. Ekonomska zavisnost je jedan od razloga koji zarobi žene u nasilne situacije. Stvaranje prilika za žene im pomaže da ostvare svoje pune potencijale kao ljudska bića i kao ravnopravne članice društva. Ekonomsko osnaživanje je ključ koji svakoj ženi omogućava da donosi odluke u vezi sa svojim telom, svojom budućnošću, i načinom na koji želi da živi svoj život.

Mi posmatramo ekonomsko osnaživanje kao krunu procesa reintegracije za žrtve trgovine ljudima, jer kada žene i devojčice uđu u tu fazu programa, to znači da su spremne da se vrate u društvo. Proces njihovog oporavka je završen. To takođe za njih predstavlja oruđe da u budućnosti žive svoj život na dostojanstven način. Sve što mi radimo je razvijeno u saradnji sa našim korisnicama. One su te koje saopštavaju šta im je potrebno, šta bi želele da rade, a mi samo pratimo njihov tempo.

Agencija UN Women je naš partner godinama, i naša poslednja saradnja se odnosi na ekonomsko osnaživanje žrtava trgovine ljudima kroz socijalno preduzetništvo. Mi smatramo da socijalno preduzetništvo predstavlja način poslovanja koji je društveno odgovoran, koji uzima u obzir radne uslove za sve uključene, uticaj na životnu sredinu, kao i opšti društveni uticaj. U okviru ovog programa, mi obezbeđujemo profesionalne obuke, kao i praksu za naše korisnice koje su prošle kroz sve prethodne faze procesa reintegracije i koje su sada spremne da se uključe na tržište rada.

Naša želja je da vidimo svet u kojem svako ljudsko biće može da ostvari svoj puni potencijal i ima priliku da se razvija bez prepreka ili patrijarhalnih vrednosti i konzervativnih normi. Nekada nije lako razumeti zašto je to tako teško. Živimo u 21. veku, i dokazano je da jednakost između muškaraca i žena dovodi do napretka u društvu."

Tekst u originalu možete pronaći na sledećem linku: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/7/in-the-words-of-milica-gudovic?fbclid=IwAR2QnFUxSPEFawPAwe5P85dqdDysztaRmUZSO-UU-KapK03ls4F576ldMOQ