Atina deo međunarodnog kursa Golda Meir Mashav Carmel trening centra u Izraelu o borbi protiv nasilja nad ženama i decom

Udruženje građana Atina je imalo čast da uzme učešće na međunarodnom kursu Golda Meir Mashav Carmel trening centra u Izraelu o borbi protiv nasilja nad ženama i decom koji je podržan od strane MASHAV – Izraelske agencije za međunarodni razvoj. Kurs je trajao tri nedelje tokom kojih su učesnici/e učili o sistemu u Izraelu, ali i primerima dobrih praksi u celom svetu. Ukupno 25 učesnika/ca iz celog sveta su se okupili u Haifi kako bi unapredili sisteme borbe i podrške protiv nasilja nad ženama i decom u svojim državama. Kurs je obuhvatao predavanja eksperata, studijske posete skloništu za zaštitu žrtava trgovine ljudima, skloništu za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja, alternatvinom smeštaju za žrtve koje ne mogu biti u kolektivnom smeštaju, klinici za forenzički pregled dece koja su preživela nasilje, Hermon zatvoru – rehabilitacionom i tretman programu za muškarce koji su počinili nasilje, ali i radionice tokom kojih su sticane praktične veštine i razmenjivana iskustva.

Golda Meir Carmel trening centar u Izraelu je osnovan 1961. godine kako bi podigao kapacitete žena u Aziji i Africi. Od osnivanja, centar je imao oko 20.000 učesnica/ka iz preko 150 država iz Azije, Afrike, Evrope, Južne Amerike, 650 programa i radionica, i 28 međunarodnih konferencija za žene liderke. Centar pruža ekspertsku podršku i van Izraela. Tako svake godine trening centar podiže kapacitete za više od 20 institucija u više država. Tri glavna fokusa trening centra su: Održivi razvoj zajednica, rani razvoj dece, preduzetništvo i inovacije, dok je poseban fokus i na rodnom aspektu u svakoj od oblasti.

MASHAV – Izraelska agencija za međunarodni razvoj, pri Ministarstvu spoljnih poslova, je osnovana 1957. godine i odgovorna je za kreiranje, koordinaciju i implementaciju programa saradnje i razvoja države Izrael. MASHAV je fokusiran na izgradnju ljudskih i institucionalnih resursa država u razvoju kroz deljenje iskustava, ekspertize, metodologija, inovativnih tehnologija države Izrael.

Udruženje građana Atina je imalo priliku da tokom kursa održi i radionicu kako izgleda direktan rad sa žrtvama trgovine ljudima, ali i celokupan sistem podrške u Srbiji. Iskustva u direktnom radu učesnici su mogli čuti ne samo iz Srbije, već i iz Kameruna, Indije, Nepala, i drugih država. Od izuzetnog značaja je bila razmena među državama kako bi se stekao i kulturološki i kontekstualni uvid o problemima sa kojima se suočavaju, ali i pronašla zajednička rešenja.

Ovo je bila jedinstvena prilika za Udruženje građana Atina da stekne uvid u sisteme podrške za žrtve trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja koji postoje u Izraelu i širom sveta, i da na osnovu ovog iskustva zagovara promene.

Više o Golda Meir Carmel centru i programima http://mctc.co.il/