Atina na terenu

Mobilni timovi Atine svakodnevno su prisutni u Šidu, Preševu i Beogradu i rade na jačanju sistema indentifikacije žrtva trgovine ljudima i drugih oblika nasilja među izbegličkom populacijom.

Timove čine profesionalci/ke koji govore arapski i farsi jezik, kulturni medijatori, licencirani stručni radnici, psiholozi i defektolozi, specijalizovani za rad sa onima koji su preživeli neki vid nasilja ili trgovinu ljudima.

Aktivnosti na terenu uključuju direktnu asistenciju, prikupljanje podataka vezanih za situacije i iskustva trgovine ljudima i drugih oblika rodno-zasnovanog nasilja sa kojim se susreću izbeglice i održavanje radionica za prevenciju trgovine ljudima medju decom izbeglicama bez pratnje i onom decom koja su upovećanom riziku od iskoršćavanja, zloupotreba i nasilja.

Na ovom linku možete pogledatio fotografije koje smo napravile/i.