Atina sa Lekarima sveta održala trening profesionalcima u Šidu

Atina održala trening profesionalcima u Šidu

Udruženje Atina je, tokom juna meseca 2017. godine, u saradnji sa Lekarima sveta održalo dvodnevni trening “Prepoznavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u izbegličkoj i migrantskoj populaciji” u Šidu za predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i institucija koje pružaju direktnu podršku osobama iz izbegličke i migrantske populacije.

Uzimajući u obzir specifičnosti koje izbegliča kriza nosi sa sobom, a naročito položaj žena i devojčica kao najranjivijeg dela ove populacije, cilj treninga je bio sticanje znanja i veština za prepoznavanje i reagovanje na rodno zasnovano nasilje u izbegličkoj i migrantskoj populaciji, i u oblasti registracije i dokumentovanja rodno zasnovanog nasilja; pravni okvir zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja, kao i stvaranje grupne kohezije koja bi doprinela boljoj koordinaciji i saradnji među akterima koji pružaju direktnu podršku izbeglicama, migrantkinjama i migrantima.

Nakon uvodnog izlaganja Lekara sveta o konceptu rodno zasnovanog nasilja u izbegličkoj krizi, predstavnice Atine su, kroz svoje iskustvo u radu sa žrtvama, govorile o indikatorima koji mogu ukazati na postojanje nasilja, oblicima nasilja sa kojima su se susretale, važnosti pravovremenog odgovora i adekvatne zaštite, kao i o podizanju svesti o značaju prevencije nasilja. Učesnici su pokazali veliko interesovanje i motivisanost za sticanje znanja iz ove oblasti, kao i za primenu naučenog u svakodnevnom radu.

Drugog dana treninga, učesnicima je predavanje održao prof. dr Slobodan Savić, sa Instituta za sudsku medicinu, koji je tom prilikom prisutnima ukazao na karakteristike povreda, načine lakšeg prepoznavanja nasilja, kao i na izuzetno značajno dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja. On se osvrnuo i na pravni okvir zaštite žrtava, i obrazložio način na koji se nasilnicima propisuje kazna, u skladu sa dokazima.

Od samog početka izbegličke krize na našim prostorima, Atina je aktivno uključena u pružanje direktne pomoći i podrške ženama i deci izbeglicama. Organizovanje edukacija za profesionalce koji se u svakodnevnom radu susreću sa ovom populacijom predstavlja aktivnost koja omogućava efikasnije pružanje pomoći i zaštite na terenu. Ovaj trening je bio još jedna odlična prilika da se relevantni akteri povežu, steknu dodatna znanja i veštine koje će im pomoći da nasilje lakše prepoznaju, kao i da pravovremeno i adekvatno na njega reaguju.