Atina uči o integraciji izbeglica/migranata-kinja u letnjoj školi Saveta Evrope

Letnja škola “Mlade izbeglice kao akteri socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga” organizovana je uz podršku omladinskog odseka Saveta Evrope, Globalne platforme za studente Sirije, Kiron otvorenog visokog obrazovanja za izbeglice i Glasa mladih izbeglica Evrope. Kurs je održan krajem avgusta 2017. godine na Univerzitetu Minho u Bragi, Portugalu i učešće je uzelo više od 60 mladih izbeglica iz Evrope, studenata u prisilnoj mobilnosti, i aktivista/kinja koji pružaju direktnu podršku izbeglicama.

Cilj letnje škole je bio razvoj kapaciteta učesnica i učesnika da postanu nosioci promena u svojim lokalnim zajednicama kako bi one postale multikulturalne i primajuće. Poseban fokus je bio posvećen ljudskim pravima, demokratskoj participaciji, nediskriminaciji, deci bez pratnje i dokumenata, kao i rodnom aspektu u integraciji. Udruženje građana Atina je održalo radionicu na kojoj je i podelilo svoja iskustva u radu sa izbeglicama/migrantima-kinjama koji su preživele/i rodno zasnovano nasilje i trgovinu  ljudima. Učesnici letnje škole su bili posebno zainteresovani za temu i diskusija je nastavljena i nakon radionice.

Učesnici letnje škole su u okviru programa imali i zadatak razvoja projekata gde su pokrenute različite inicijative mladih: interkulturni kafe van centara za prihvat gde lokalno stanovništvo i izbeglice/migranti-kinje mogu da uče strane jezike, kuvaju, i upoznaju različite kulture, programi ekonomskog osnaživanja, profesionalne razmene među učesnicima i drugi.

 Ovo je bila savršena prilika za Atinu da nauči o primerima dobre prakse integracije koji postoje u Evropi, i da razvije ideje koje se mogu primeniti u lokalnom kontekstu. Pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da je to sledeći korak koji bi država Srbija trebalo da preuzme u radu sa izbeglicama, migrantima-kinjama.

Više o letnjoj školi možete naći u izveštaju Saveta Evrope

https://rm.coe.int/conclusions-summer-school-refugees-2017/168075956a