Atinin odgovor na potrebe žena izbeglica

Projekat „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ koji Atina sprovodi uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija ušao je novu fazu realizacije.

Atinin odgovor na potrebe žena izbeglica bazira se na aktivnostima mobilnih timova i omogućava održavanje pravovremenog sistema podrške koji je kreiran pre tri godine, kada je došlo do ekspanzije izbegličke i migrantske krize na Balkanskoj ruti. Uz individualni rad, kroz urgentne intervencije na terenu, savetovanje i vođenje slučaja tim podržava žene, devojčice i dečaci iz izbegličke i migrantske populacije. Takođe se sprovode konsultacije sa ženama na njima značajne teme na tri lokacije – uključujući Centre za azil u Kranjači i Bogovađi i Reintegracioni centar NVO Atina.

Fotografija: Piroshki Photography

U svakodnevnom radu sa njima, naročito među mladima, otvaraju se teme poput važnosti samozastupanja i zagovaranja, otvaranje dijaloga na teme rodne perspektive, kao i rodne nejednakosti koju zajednica nameće i formira odnose moći.