Dečiji brakovi u Srbiji - Analiza i preporuke

Dečji brakovi predstavljaju problematičnu praksu u okviru koje dete prisilno stupa u bračnu zajednicu sa drugim detetom ili sa odraslom osobom. Ova pojava karakteristična je za razne zajednice u mnogim zemljama, ali, po pravilu, prevashodno pogađa devojčice. Iako je u Srbiji ova praksa prisutna u manjoj meri nego u nekim drugim sredinama, iako je ona zabranjena i kažnjiva, nažalost, još uvek postoje hiljade dece koja, na godišnjem nivou, stupaju u dečje brakove. U Srbiji je ovaj problem posebno izražen unutar romske zajednice.

Decenijama unazad beleže se pokušaji da se i na međunarodnom, ali i na nacionalnim nivoima ovoj praksi stane na put. S tim u vezi donet je niz dokumenata, konvencija i deklaracija, kao i zakona i nacionalnih strategija koje bi trebalo da suzbiju pojavu dečjih brakova. Osnovane su i mnoge ustanove kojima je zadatak da zaštite prava deteta, te da se pobrinu za onu  decu koja su stupila u brak, odnosno koja su u riziku od dečjeg braka. Iako su ovi pokušaji dali određene rezultate, čini se da smo još uvek daleko od potpunog iskorenjivanja ove prakse.

Ogromne su i teške posledice koje dečji brakovi ostavljaju na decu koja stupe u njega. Od hroničnog siromaštva i nepismenosti, preko ranog roditeljstva do potpune besperspektivnosti za ikakav lični razvoj, ova praksa potpuno opredmećuje decu i osuđuje ih da do kraja žive na mučan i besmislen način. Ovo se dešava svuda gde postoje dečji brakovi, dešava se i sada, među nama, u Srbiji. Da bi se zaštitila prava deteta i omogućilo valjano detinjstvo svoj deci, a posebno onoj iz ranjivih grupa, u Srbiji u prvom redu Romima, neophodno je da nadležne institucije uvek i bez odlaganja reaguju na pojavu dečjeg braka i nađu način da to dete zaštite. Nijedna tradicija ne može da se opravda ako je njom ugrožen život deteta, i zato je potrebno osmisliti dobre i održive programe za zajednice unutar kojih je ova praksa raširena, kako bi sama zajednica uvidela štetnost prakse i uključila se u njeno  suzbijanje, a svako dete oslobodilo straha da je patnja njegova jedina izvesna budućnost.

Da bismo rešili problem dečjih brakova i stali na put ovom teškom kršenju ljudskih, odnosno dečjih prava, moramo da sarađujemo svi zajedno. Mi verujemo u društvo u kojem svaka devojčica i svaki dečak imaju bezbrižno detinjstvo i mogućnost da se školuju i razvijaju svoje potencijale. Želeli smo da ova studija bude korak bliže tom cilju i zahvaljujemo svima koji su učestvovali u njenoj izradi.

Publikaciju možete preuzeti putem linka:

http://www.atina.org.rs/sites/default/files/1Deciji%20brakovi%20u%20Srbiji.pdf

Fondacija Ana i Vlade Divac i NVO Atina