Diskriminatorni rodni stereotipi ometaju unapređenje prava žena

13. mart 2019.
Zaključna zapažanja Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena o četvrtom periodičnom izveštaju Republike Srbije

Diskriminatorni rodni stereotipi ometaju unapređenje prava žena

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena (CEDAW) objavio je 8. marta 2019. godine Zaključna zapažanja o četvrtom periodičnom izveštaju Republike Srbije o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena.
Komitet je Republici Srbiji dao niz preporuka, iz kojih je evidentno da uprkos pomacima u pogledu unapređenja prava žena, položaj žena u Srbiji i dalje ostaje nepovoljniji u poređenju sa muškarcima. Ovo se posebno odnosi na položaj žena iz višestruko diskriminisanih grupa, a u nekim oblastima su zabeležena pogoršanja u odnosu na prethodni izveštaj Srbije iz 2013. godine.
Jedan set preporuka odnosi se na poboljšanje zakonodavnog okvira. Komitet je pozvao Narodnu skupštinu Republike Srbije da preduzme neophodne mere iz svoje nadležnosti u cilju ispunjavanja preporuka koje se posebno odnose na usvajanje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, Porodičnog zakona i Krivičnog zakonika.
Komitet izražava zabrinutost zbog visokog nivoa diskriminatornih rodnih stereotipa koji ometaju unapređenje prava žena, povećanog antirodnog diskursa i negativnih stavova javnosti o rodnoj ravnopravnosti, kao i mizoginih izjava koje mediji prenose, uključujući izjave političara, religijskih vođa i članova akademske zajednice, kao i zbog promocije konzervativnih ideja o tradicionalnoj porodici, u kojoj su žene svedene na ulogu majke.
Takođe, Komitet je zabrinut zbog sveprisutnog rodno zasnovanog nasilja prema ženama, posebno prema starijim ženama i ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama, zbog neadekvatne procene rizika u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja, uključujući i femicid, nedostatka delotvornog krivičnog gonjenja počinilaca, kao i zbog nedostatka sistema prikupljanja podataka i monitoringa slučajeva rodno zasnovanog nasilja prema ženama. 
Republici Srbiji je preporučeno da ubrza proces jednake zastupljenosti žena, uključujući Romkinje i žene sa invaliditetom, u svim oblastima javnog i političkog života, posebno na pozicijama odlučivanja, na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u oružanim snagama i službama u inostranstvu.
U Zaključnim zapažanjima je ukazano na lošiji položaj žena iz višestruko marginalizovanih i diskriminisanih grupa, posebno Romkinja, žena sa invaliditetom, starijih žena i seoskih žena, skoro u svim oblastima društvenog života.
Povodom Zaključnih zapažanja CEDAW komiteta, biće organizovana konferencija za štampu 20. marta 2019. godine, u Medija centru sa početkom u 11h, kada će detaljnije biti predstavljene preporuke upućene Republici Srbiji. 
Platforma organizacija civilnog društva za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava poziva nadležne organe Republike Srbije da bez odlaganja otpočnu postupanje po preporukama CEDAW komiteta, kako bi se osigurala puna i adekvatna primena Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, u čemu su organizacije koje čine Platformu spremne da ponude svoju ekspertizu.

NVO Atina dala je svoj doprinos kroz dostavljanje podataka i uvida o položaju žena izbeglica i migrantkinja, specifičnih problema sa kojima se one suočavaju ali i širim kontekstom rizika kojima su izložene CEDAW komitetu kroz Zajednički izveštaj Platforme organizacija civilnog društva za saradnju sa UN mehanizmima, kao i zajednički izveštaj Koalicije ženskih NVO koju predvodi SOS žena Vojvodine. Atina je Komitetu CEDAW uputila i poseban podnesak kao doprinos izradi opštih preporuka Komiteta koji se odnosi na borbu protiv trgovine ljudima u kontekstu globalnih migracija.