Ekonomskim osnaživanjem do pune samostalnosti

Fotografija: Arhiva UG Atina

Ekonomskim osnaživanjem do pune samostalnosti

Od svog osnivanja, Udruženje Atina je u fokusu svog rada imalo dugoročnu podršku žrtvama trgovine ljudima u različitim životnim oblastima sa ciljem njihove pune samostalnosti. Samo kroz ovakav vid podrške (dakle aktivnosti i usluge koje se žrtvama u kontinuitetu pružaju sve dok za to postoji potreba), možemo govoriti o opipljivim rezultatima u oporavku i (re)socijalizaciji ove ranjive grupe kao i o dugoročnoj uspešnoj borbi protiv trgovine ljudima. S tim u vezi, jedan od glavnih  ciljeva dugoročne i sveobuhvatne podrške jeste i sprečavanje retrafikinga korisnica programa.

Korisnice Atininih programa su mlade žene i devojke kojima je neophodna dugoročna i sveobuhvatna podrška u vidu sigurnog smeštaja, medicinske i psihološke pomoći, pomoći u rešavanju problema iz primarne sredine, individualna i grupna iskustvena podrška, pravna pomoć i savetovanje, ali i pomoć u školovanju, edukaciji i zapošljavanju. Negujući individualni pristup u svom radu, Atina procenjuje potrebe u svakom pojedinačnom slučaju i zajedno sa korisnicama osmišljava program podrške koji može da uključuje neke ili i sve pobrojane aspekte podrške.

Dugogodišnje iskustvo direktnog individualnog rada sa žrtvama trgovine ljudima je predstavljalo osnov za razvoj Programa ekonomskog osnazivanja kao jednog od najznačajnih koraka ka osamostaljivanju žena. Kao poseban segment rada se izdvojila kontinuirana podrška i podsticaji u traženju zaposlenja. I nakon završenih obuka kojima stiču osnovna znanja neophodna za traženje zaposlenja, podrška ženama koje su preživele trgovinu ljudima se nastavlja u cilju praćenja njihovog razvoja, povezivanju sa drugim kompanijama i agencijama, svakodnevno traženje i informisanje korisnica o mogućnostima zaposlenja. Drugim rečima, veza sa korisnicom se ne završava onda kada ona izađe iz programa, već se ona održava i nakon toga, i prate se dugoročni efekti programa podrške, i naročito ekonomskog osnaživanja, i na taj način stiče uvid u dalju (re)socijalnizaciju, o tome da li je ona održiva i da li se smanjivanje rizika od ponovne trgovine ljudima odvija kontinuirano.

Programu ekonomskog osnaživanja podrška je pružena od strane UN Women agencija Ujedninjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji finansira Evropska unija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama. U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, podržano je osam lokalnih samouprava i 16 udruženja građana da unaprede ekonomski položaj žena i podrže lokalne zajednice u ispunjavanju svojih obaveza prema rodnoj ravnopravnosti. Podrška lokalnim zajednicama je od izuzetne važnosti zato što sve one nemaju jednake kapacite da se nose sa trgovinom ljudima i suzbijaju je, niti mogućnosti da pruže adekvatne dugoročne programe podrške žrtvama. Shodno tome, kroz ovaj projekat doprinosi se unpaređenju borbe protiv trgovine ljudima na čitavoj teritoriji Republike Srbije, afirmiše jednakost u pristupu uslugama podrške za žrtve bez obzira gde se te žrtve nalaze, i otvaraju nove razvojne perspektive u izabranim lokalnim sredinama.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.