Formirana Radna grupa za borbu protiv rodno-zasnovanog nasilja u Srbiji

radna grupa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, NVO Atina,UNFPA

U okviru regionalne inicijative Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, 21. aprila 2016. godine u Beogradu formirana je Radna grupa za rodno zasnovano nasilje koju čine predstavnici ministarstava, agencija Ujedinjenih nacija insitucija i organizacija civilnog društva.

Sastanak je pružio uvid u regionalnu inicijativu UNFPA za kreiranje Standardnih operativnih procedura u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Tom prilikom predstavljena su pitanja kojima se Standarde operativne procedure bave, kao i način na koje one mogu učvrsiti i unaprediti saradnju među različtim akterima u cilju pružanja sveobuhvatnog odgovora u pružanju pomoći i podrške osobama koje su preživele rodno zasnovano nasilje.

Poseban fokus sastanka bio je na naglašavanju značaja sprovođenja standardizacije u radu relevantnih institucija, kako bi se osiguralo najefikasnije i profesionalno pružanje pomoći i zbrinjavanje osoba koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Sastanak je bio platforma za razvijanje diskusije o prilagođavanju Standardnih operativnih procedura sadašnjoj praksi, kao i o metodologijama za implementaciju treninga za profesionalce u oblasti prevencije, identifikacije, pružanje psihosocijalne prve pomoći i mehanizmima za upućivanje izbeglica koje su preživele rodno zasnovano nasilje.

radna grupa za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, NVO Atina, UNFPA

Sastanku su prisustvovali predstavnici Kancelarije visokog komesara za ljudska prava, Komesarijata za izbeglice i migracije, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstva pravde, agencija Ujedinjenih Nacija (UNFPA, UNHCR, UNICEF) i nevladine organizacije Atina.

Predstavnica NVO Atina radnoj grupi predstavila je ekspertizu i rad NVO Atina na slučajevima trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja, a koje je organizacija stavila u službu pružanja pomoći najranjivijima i onima koji su preživeli rodno zasnovano nasilje, a prepoznati su u okviru izbegličke populacije. Predstavljena su iskustva rada Atininih mobilnih timova kroz kulturnu medijaciju i vođenje slučajeva izbeglica koje su preživele rodno zasnovano nasilje, sa posebnim akcentom na specifičnosti u radu sa različitim kulturama, izazovima i sistemskim nedostacima koje je potrebno unaprediti u budućem periodu.

Fotografije sa događaja možete pronaći na linku http://atina.org.rs/sr/formirana-radna-grupa-za-borbu-protiv-rodno-zasno...