Globalna studija o seksualnoj eksploataciji dece u turizmu

eksploatacija dece u turizmu

Objavljena je Globalna studija o seksualnoj eksploataciji dece u turizmu, koja je nastala kao rezultat dvogodišnjeg istraživanja na inicijativu ECPAT International i njihovih partnera. Eksperti i drugi akteri dali su svoj doprinos u izradi studije i predstavljaju različite sektore, uključujući i vladu, hotelsku/turističku industriju, i civilno društvo.

Tokom događaja koji je pratio objavljivanje, otkriveno je nekoliko zanimljivih činjenica i brojki iz same Studije:

·        27 miliona ljudi širom sveta trenutno se nalazi u ropstvu;

·        90% zemalja usvojile su neki oblik zakona protiv seksualne eksploatacije, ali za ove zakone se često ne zna, ne primenjuju se, i sadrže mnoge

nedostatke. Ovi zakoni, takođe, često kriminalizuju žrtve;

·        Postoji nedostatak podataka o trendovima i faktorima koji doprinose ovom problemu, naročito zbog povećane anonimnosti planiranja putovanja, čemu je u velikoj meri doprineo internet;

·        Faktori koji pogoršavaju ovaj problem uključuju porast masovnog turizma i povećan pristup internetu (žrtve se često “pripremaju” na daljinu, pre polaska na put); 

·         Društveno isključene zajednice (i deca) su naročito ranjive;

·         SAD nije samo zemlja porekla seks turizma, već je postala i zemlja destinacije;

·         U mnogim slučajevima, počinioci su “situacioni” prestupnici, odnosno pojedinci koji nisu već poznati seksualni prestupnici, ili koji nisu pre toga imali pedofilske tendencije;

·         Sve zemlje imaju (ili bi trebalo da imaju) ista tri cilja u borbi protiv ovog problema: da spreče eksploataciju, kazne počinioce, i pronađu/pomognu žrtve kako bi se nanesena šteta svela na minimum;

·         Jedan od ciljeva održivog razvoja je zaustavljanje svih oblika nasilja nad decom do 2030. godine. Da bi se to postiglo, više zemalja mora da ratifikuje međunarodne konvencije, više kompanija mora da se pridržava korporativnog kodeksa ponašanja, i mora se doći do kvalitetnijih podataka kako bi se razumeli faktori koji doprinose ovom problemu, i pronašle efikasne strategije za smanjenje nasilja.

 

Kompletan izveštaj Globalne studije, kao i regionalne, izveštaje država, i stručne radove 

možete pronaći ovde: http://globalstudysectt.org/