Jačanje saradnje između profesionalaca uključenih u pružanje zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja

U okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijim izbeglicma” koji sprovodi  Udruženje građana Atina u saradnji sa Populacionim fonodom Ujedinjeni nacija (UNFPA), 26. i  27. oktobra 2016. godine održan je trening za preko 20 predstavnika relevantnih institucija i nevladinih organizacija iz Subotice, koji su uključeni u reševanje problema izbegličke krize i pružanje pomoći i podrške najranjivijim izbeglicama.

Na treningu su učestvovali članovi Lokalne mreže za prevenciju i podršku žrtava trgovine ljudima grada Subotice, gde su imali priliku da sa kolegama iz sistema socijalne zastite, zdravstvenih institucija, sluzbe za zaposljavanje, granične policije, tuzilastva, lokalne samouprave i organizacija civinog drustva, razmene iskustva i primere dobre prakse, sa ciljem boljeg razumevanja problema rodno zasnovanog nasilja, kao i trgovine ljudima i adekvatnije reakcije na njega.

Ciljevi treninga bili su jačanje saradnje između relevantnih institucija uključenih u pružanje adekvatne prevencije, zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kao i naglašavanje potrebe i značaja uspostavljanja funkcionalne međusektorske saradnje.

Razmenom iskustava kroz primere iz prakse, učesnici su pokazali veliku motivisanost za sticanje zanja i identifikiovanje  nedostaka u dosadašnjem radu tokom kojeg koji su zanemarivali rodni i kulturološki aspect rada sa izbeglicama, pa stoga i potrebu na budućem razvoju kako svesti, tako i politika i procedura u radu sa najranjivijim kategorijama među izbegličkom populacijom, čime su doprineli realizaciji čitavog skupa.