Kako postupamo sa žrtvama trgovine ljudima?

Kako postupamo sa žrtvama trgovine ljudima?

Treća u nizu obuka o praktičnoj primeni Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima održana je 9. i 10. juna na Fruškoj gori za ukupno 21 učesnika/ce (15 žena i 6 muškaraca) iz lokalnih, relevantnih institucija i organizacija a sa područja su Novog Sada, kao i pripadajućih regionalnih i pokrajinskih centara u okolini Novog Sada. Trening je sproveden u sklopu projekta Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pod nazivom “Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji” koji se izvodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice i migracije, uz podršku Švajcarske konfederacije, i ekspertsku podršku organizacije Atina. Logistiku za sprovođenje ovog treninga pružio je i Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Novog Sada.

Trening je održan sa ciljem unapređivanja znanja i kompetencija onih koji mogu doći i dolaze u dodir sa žrtvama trgovine ljudima..Cilj ovog dvodnevnog treninga bio je predstavljanje Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima, kao i njihova primena u praksi, kako bi se dokument približio što većem broju profesionalaca/ki na lokalnom operativnom nivou. Očekivani ishod treninga bio je unapređivanje lokalnih mehanizama za upućivanje i postupanje sa (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima.Tim moderatorki treninga činile koleginice iz organizacije Atina. Gostujući predavači bili su kolege iz Direkcije policije (MUP) ispred Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima; Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i Sigurne ženske kuće u Novom Sadu.

Treningu su prisustvovali učesnici i učesnice iz različitih institucija, kao i organizacija civilnog društva, i to: iz CSR Novi Sad (1), Sigurne ženske kuće Novi Sad (2), CSR Bač (3), CSR Bačka Palanka (3), Crvenog krsta Srbije, Novog Sada i Zrenjanina (3), CSR Temerin (2), NVO NSHC (1), CSR Žabalj (1), Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu (1), Apelacionog suda u Novom Sadu (1), kao i policijski inspektori iz Novog Sada i Sremske Mitrovice (3). 

Učesnici i učesnice mogli su se upoznati sa osnovnim principima kojima se organizacija Atina rukovodi u direktnom radu sa žrtvama trgovine ljudima. Poseban naglasak stavljen je na individualan pristup usmeren ka žrtvi (njenim specifičnim potrebama, a ne potrebama zaposlenih) kao i na neophodnost dobrovoljne participacije žrtava koja je presudna kako za rad tako i za uspostavljanje efektne komunikacije. Fokus je bio na različitim potrebama koje svi kao profesionalci koji dolaze iz različitih sistema imaju tokom upostavljanja kontakta i intervjuisanja žrtava trgovine ljudima, kao i na činjenici da se očekivanja od samog razgovora kod profesionalaca/ki i žrtava razlikuju, i da treba naći pravu meru kako se žrtve ne bi osetile ugroženo i povukle iz te komunikacije. Posebno je istaknuto da je ključ u komunikaciji zadobijanje poverenja i da je to polazna i najvažnija osnova prilikom učvršćivanju toka komunikacije. Učesnicima/cama su prezentovane konkretne tehnike koje se preporučuju prilikom komuniciranja sa žrtvama trgovine ljudima, kao što su aktivno slušanje, decentracija, empatija i druge tehnike. Sa učesnicima/cama se prošlo kroz konkretne konstrukcije rečenica koje bi bilo korisno koristiti u komunikaciji sa žrtvama, ali i kroz one koje nije poželjno koristiti.

„Trgovina ljudima je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i najvećih rizika koji se javljaju u migracijama, naročito prilikom krijumčarenja ljudi. Zbog toga IOM podržava unapređenje znanja i saradnje između nacionalnih i lokalnih institucija za što bolji odgovor na ovaj problem, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim konvencijama i standardima. Konačni cilj jeste da se slučajevi trgovine ljudima otkrivaju u što većem broju, da se žrtvama pruža adekvatna pomoć, podrška i zaštita, i da se obezbede njihova ljudska prava“,istakla je Jelena Ribać, menadžerka projekta u kancelariji IOM-a u Srbiji. Organizacija Atina posebno je naglasila potrebu za razvijanjem većeg broja usluga za žrtve trgovine ljudima, čime bi se omogućila bolja i svrshishodnija reintegracija žrtava i mogućnosti za njihov oporavak.