Kakva je uloga sistema podrške u rešavanju problema trgovine ljudima?

Uloga sistema podrške u ovoj oblasti je od presudnog značaja za osobe koje se nalaze u situaicji trgovine ljudima. Identifikacija i istraživanje krivičnih elemenata i okolnosti i zahtev da se krivično gone osobe koje su uključene u situaciju trgovine ljudima, kao i upućivanje žrtava i potencijalnih žrtava na specijalizovane nevladine organizacije, koje mogu da pomognu u omogućavanju sigurnog smeštaja i različitih potreba, uključujući medicinsku, psihološku, pravnu pomoć, obrazovanje i zapošljavanje je od preke potrebe; Bliska saradnja svih relevantnih aktera uključenih u pružanje usluga koje obezbeđuju zaštitu žrtvama, uključujući i decu je nešto što našem sistemu manjka kao i identifikacija dece i odraslih koji su podložni riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Informisanje žrtava trgovina ljudima o njihovim pravima sproveđenje stalne procene rizika u pogledu bezbednosti i dobrobiti žrtava i njihovih porodica, u svakoj fazi socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima i nakon toga je ono ka čemu NVO Atina teži svakog dana;