Labris, Crta, Atina i gradovi u Srbiji ujedninjeni protiv diskirminacije

<p><strong>Labris&nbsp;</strong>i partnerske organizacije, uz finansijsku podršku Američke agencije za međ<a name="m_-2347130774520138920_m_7004891837885651145_m_-4992459514217976726__GoBack"></a>unarodni razvoj (<strong>USAID</strong>) najavljuju početak projekta pod nazivom "<strong>Udruženi protiv diskriminacije</strong>". U narednih godinu dana, organizacije Labris,&nbsp;<strong>Atina&nbsp;</strong>(Udruženje građana protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja) i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (<strong>CRTA</strong>) radiće na jačanju kapaciteta i podršci lokalnim institucijama kako bi im pomogle da identifikuju i adekvatno reaguju na bilo koji oblik diskriminacije nad<strong>LGBT osobama</strong>&nbsp;u Srbiji.</p>

<p>U okviru ove inicijative tokom oktobra i novembra održaće se obuke u sedam gradova (<strong>Subotica, Novi Sad, Beograd, Pančevo, Kragujevac, Novi Pazar i Niš</strong>)&nbsp;&nbsp;za oformljenih sedam lokalnih multisektorskih mreža. Obuke će se fokusirati na značaj umrežavanja i saradnje između predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, lokalnih centara za socijalni rad, predstavnika kancelarija Zaštitnika građana, tužilaštva, sudstva, Nacionalne službe za zapošljavanje, zdravstvenih i obrazovnih institucija, Uprave za rodnu ravnopravnost, kao i aktivista organizacija civilnog društva. Tokom projekta identifikovaće se najbolje prakse i preporuke za&nbsp;<strong>lokalne multisektorske mreže</strong>&nbsp;koje će se koristiti u zagovaranju kako bi se osiguralo unapređenje položaja LGBT osoba u lokalnim zajednicama. Osnivanje lokalnih multisektorskih mreža i uključivanje različitih aktera je samo jedan od koraka ka unapređenju poštovanja ljudskih prava u Srbiji.</p>