Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama

U okviru projekta „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ koji sprovodi Udruženje Atina u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), 14. aprila 2016. godine u Vranju je održan sastanak sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija iz Vranja i Preševa, tj. akterima koji su uključeni u rešavanje problema izbegličke krize i pružanje pomoći i podrške najranjivijim među njima, odnosno onima koji imaju iskustvo trgovine ljudima i rodno-zasnovanog nasilja.  

Predstavnici institucija i članovi Lokalne mreže za prevenciju i podršku žrtava trgovine ljudima grada Vranja, kao i kolege iz Preševa izneli su iskustva u pružanju podrške najugroženijima u okviru izbegličke populacije, a isto tako i targetirali nedostatke i izazove sa kojima su se susretali, a zajednički je zaključeno da postoji prostor za unapređivanje i osnaživanje kako institucija individualno, tako i funkcionisanje svih aktera u cilju pružanja što sveobuhvatnijeg odgovora na ovaj problem.  

Svi prisutni su se složili da ciljevi projekta predstavljaju njihovu realnu potrebu, kao i da treba raditi na tome i to specifično na - osnaživanju i poboljšanju kapaciteta lokalnih zajednica koja je su pogođene izbegličkom krizom da uspostave funkcionalniju komunikaciju među sobom u cilju pružanja neophodne podrške u radu sa izbeglicama, posebno u zaštiti najranjivijih (žrtava trgovine ljudima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja).

Nevladina organizacija Atina u okviru projekta „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ organizovaće dva treninga, jedan u Sremskoj Mitrovici 25. i 26. aprila i jedan u Preševu 5. i 6. maja koji će dodatno doprineti osnaživanju i poboljšanju kapaciteta lokalnih zajednica koje su pogođena izbegličkom krizom da što adekvatnije odgovore na ovaj problem