Lokalne timove za prevenciju trgovine ljudima neophodno jačati

Fotografija: Zorana Parezanović

Prva u nizu obuka o praktičnoj primeni Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima održana je 25. i 26. maja 2022. godine u Nišu za ukupno 25 učesnika/ce (16 žena i 9 muškaraca) iz lokalnih, relevantnih institucija i organizacija a sa područja su Niša, kao i iz kao i Leskovca, Vranja, Pirota i Aleksinca.Trening je sproveden u sklopu projekta Međunarodne organizacije za migracije (IOM) pod nazivom “Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji” koji se izvodi uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova i Komesarijata za izbeglice i migracije, uz podršku Švajcarske konfederacije, i ekspertsku podršku organizacije Atina. Logistiku za sprovođenje ovog treninga pružio je i Lokalni tim za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima grada Niša.

Trening je održan sa ciljem unapređivanja znanja i kompetencija onih koji mogu doći i dolaze u dodir sa žrtvama trgovine ljudima. Cilj ovog dvodnevnog treninga bio je predstavljanje Standardnih operativnih procedura za postupanje sa žrtvama trgovine ljudima, kao i njihova primena u praksi, kako bi se dokument približio što većem broju profesionalaca/ki na lokalnom operativnom nivou. Očekivani ishod treninga bio je unapređivanje lokalnih mehanizama za upućivanje i postupanje sa (potencijalnim) žrtvama trgovine ljudima.Tim moderatorki treninga činile koleginice iz organizacije Atina. Gostujući predavači bili su kolege iz Direkcije policije (MUP) ispred Kancelarije za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima; Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, i policijske uprave, odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenje.

Treningu su prisustvovali učesnici i učesnice iz različitih institucija, kao i organizacija civilnog društva, i to iz: CSR Leskovca (2), Sigurne ženske kuće Niš (1), Crvenog krsta Leskovac i Niš (3), CSR Niš (2), CSR Aleksinac (1), CSR Pirot (2), NVO Centra za devojke Niš (2), Višeg javnog tužilaštva u Nišu (1), Doma zdravlja Niš (1), Inspektorata za rad Niš (1), NVO Udruženja Romkinja Osvit (1), Nacionalne službe za zapošljavanje Niš (1), Kabineta gradonačelnika Niša (1), kao i policijski inspektori iz Leskovca, Vranja i Niša (6). Treningu su u najvećem broju prisustvovali predstavnici/ce sistema socijalne zaštite (njih 36%), zatim predstavnici policije (28%), Crvenog krsta (12%), organizacija civilnog društva (12%), tužilaštva (4%), zdravstva (4%), i gradske uprave (4%).

Samo neke od preporuka sa ove obuke odnosile su se na neophodnost jačanja funkcije lokalnih timova za prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima i negovanje koordinisanog i saradničkog pristupa u radu koji je prevashodno usmeren na žrtvu; Na obuci se moglo čuti i da je potrebno da Lokalni timovi sami kroz svoj rad koncipiraju buduće projekte koji bi doprineli zadovoljenju potrebama lokalne zajednice u oblasti prevencije i suzbijanja trgovine ljudima;

Učesnici i učesnice mogli su se upoznati sa osnovnim principima kojima se organizacija Atina rukovodi u direktnom radu sa žrtvama trgovine ljudima. Poseban naglasak stavljen je na individualan pristup usmeren ka žrtvi (njenim specifičnim potrebama, a ne prioritetno potrebama zaposlenih) kao i na neophodnost dobrovoljne participacije žrtava koja je presudna kako za rad tako i za uspostavljanje efektne komunikacije. Fokus je bio na različitim potrebama koje svi kao profesionalci koji dolaze iz različitih sistema imaju tokom upostavljanja kontakta i intervjuisanja žrtava trgovine ljudima, kao i na činjenici da se očekivanja od samog razgovora kod profesionalaca/ki i žrtava razlikuju, i da treba naći pravu meru kako se žrtve ne bi osetile ugroženo i povukle iz te komunikacije. Posebno je istaknuto da je ključ u komunikaciji zadobijanje poverenja i da je to polazna i najvažnija osnova prilikom učvršćivanju toka komunikacije. Učesnicima/cama su prezentovane konkretne tehnike koje se preporučuju prilikom komuniciranja sa žrtvama trgovine ljudima, kao što su aktivno slušanje, decentracija, empatija i druge tehnike. Sa učesnicima/cama se prošlo kroz konkretne konstrukcije rečenica koje bi bilo korisno koristiti u komunikaciji sa žrtvama, ali i kroz one koje nije poželjno koristiti.

„Trgovina ljudima je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i najvećih rizika koji se javljaju u migracijama, naročito prilikom krijumčarenja ljudi. Zbog toga IOM podržava unapređenje znanja i saradnje između nacionalnih i lokalnih institucija za što bolji odgovor na ovaj problem, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim konvencijama i standardima. Konačni cilj jeste da se slučajevi trgovine ljudima otkrivaju u što većem broju, da se žrtvama pruža adekvatna pomoć, podrška i zaštita, i da se obezbede njihova ljudska prava“,istakla je Jelena Ribać, menadžerka projekta u kancelariji IOM-a u Srbiji. Organizacija Atina posebno je naglasila potrebu za razvijanjem većeg broja usluga za žrtve trgovine ljudima, čime bi se omogućila bolja i svrshishodnija reintegracija žrtava i mogućnosti za njihov oporavak.