Međunarodni dan devojčica!

Prema podacima UN, žene i devojčice čine gotovo polovinu od 285 miliona ljudi koji su, samo u 2017. godini, prelazili međunarodne granice kako bi izbegli opasnost u sopstvenoj zemlji ili potražili bolje mogućnosti. Ove globalne migracije su deo realnosti i u Srbiji - od 2015. preko milion ljudi iz različitih azijskih i afričkih zemalja je prešlo preko teritorije Srbije.

Ovaj Međunarodni dan devojčica želimo da posvetimo svim hrabrim devojčicama koje su na putu ka boljem i dostojanstvenijem životu. One se suočavaju sa opasnostima i preprekamo koje nijedno ljudsko biće ne treba da spozna, a samo zbog toga što su devojčice dodatno se bore i protiv rodno zasnovanog nasilja.

Istanbulska konvencija protiv nasilja nad ženama je jedan od najvažnijih instrumenata koji pruža dubinsko razumevanje, ali i okvir za rešavanje, problema rodno zasnovanog nasilja. Konvencija eksplicitno prepoznaje nasilje nad ženam i devojčicama kao ozbiljnu povredu ljudskih prava i prepreku u ostvarivanju društvene jednakosti između žena i muškaraca. Republika Srbija je ratifikovala ovaj ključni dokument 2013. godine.

U okviru monitoringa implementacije Istanbulske konvencije, NVO Atina je pripremila nezavistan individualni izveštaj u vezi sa nasiljem nad ženama i devojčicama iz izbegličke populacije, koji je predala GREVIO ekspertskoj grupi.

doodle

Izveštaj ukazuje da državne vlasti moraju promeniti politički pristup od humanitarnog ka integrativnom, kako bi u potpunosti primenili procedure i mehanizme koji imaju za cilj smanjenje rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojčicama u izbegličkoj populaciji, kao i zaštitu žrtava.

Osim individualnog izveštaja na temu nasilja nad ženama i devojčicama u migrantskoj populaciji, NVO Atina je učestvovala u zajedničkom procesu monitoringa koji je vodila Mreža SOS Vojvodina.

Izveštaj je baziran na Atininom iskustvu rada na terenu i istraživanjima sprovođenim prethodnih godina.

Danas slavimo sve devojčice i devojke sveta i njihovu moć i snagu da se izbore sa društvima koja tek treba da prepoznaju vrednost devojčica, nadajući se da će sve što činimo voditi ka boljim životima i budućnostima za sve njih.

Movie

Ovde možete naći više informacija o Atininom radu tokom izbegličke krize.

Ovde možete naći informacije o trenutnim aktivnostima Atine u vezi sa poboljšanjem položaja devojčica i žena iz izbelgičke populacije.