Mladi migranti se uz podršku lakše prilagođavaju u krizi

Ako postoji podrška, izbeglička i migrantska omladina koja se trenutno nalazi u Srbiji pokazuje veliku motivaciju za lični napredak, a njihova otpornost i sposobnost prilagođavanja novim životnim okolnostima je izvanredna, kao i njihova spremnost da se suoče sa situacijom i preuzmu inicijativu. To se najbolje pokazalo kroz projekat kojim je organizacija Atina podržala više od 350 mladih izbeglica i migranata ka njihovoj punoj nezavisnosti - "Jačanje socijalne zaštite dece i omladine migranata i izbeglica u osetljivoj situaciji u Srbiji", uz podršku fondacija Dohle i Schüler Helfen Leben.

Kroz pružanje mogućnosti pohađanja odabranih stručnih kurseva, pomoći u komunikaciji sa potencijalnim poslodavcima i stanodavcima, jačanje ličnih kapaciteta, vođenje slučajeva, psihosocijalnu podršku, pružanje osnovnih potreba (hrana, higijena, odeća i medicinske usluge), kao i pokrivanje komunalnih usluga za alternativni smeštaj u vreme ekonomske neizvesnosti, Atina je pomogla izbegličkoj i migrantskoj omladini.

Od 8 mladih migranata i izbeglica koji su završili kulinarski kurs, 3 su bila zaposlena na mestu gde su završili praksu, dok su dve mlade žene snabdevene materijalom počele da rade u frizerskom salonu. Ovaj projekat je na taj način dodatno doprineo povezivanju izbegličke i migrantske omladine sa lokalnom zajednicom i poboljšao njihovu integraciju.

Od izuzetnog značaja za sve mlade bila je podrška koju program pruža Schüler Helfen Leben, jer im je omogućila priliku da nauče nove veštine, steknu praksu i imaju mnogo veće šanse za zaposlenje. Mladi su učestvovali u svim aktivnostima, donošenju odluka, razmeni ideja i stvaranju planova za njihov budući razvoj.

Na ovaj način je uspešno realizovan jedan od najvećih ciljeva - sprečavanje regresije, odnosno održavanje i podrška u postignutoj integraciji, s obzirom na to da bi mnogi mladi bili prinuđeni da se vrate u kolektivni smeštaj zbog gubitka posla i niske konkurentnosti na tržištu rada u poređenju sa domaćim stanovništvom.

Atinin rad zasnovan je na individualnom pristupu svakom korisniku čak i za vreme pandemije Kovid-19. Izbegličkoj i migrantskoj omladini pružena je podrška u prevazilaženju postojećih trauma pogoršanih epidemiološkom i lošom ekonomskom situacijom.

S njima je sprovedeno kratko istraživanje kako bi se procenio nivo zadovoljstva projektnim aktivnostima. Od 148 izbeglih i migrantskih omladinaca koji su učestvovali u istraživanju, 110 (74%) je ocenilo aktivnosti kao izuzetno korisne i prijavilo je značajno poboljšanje znanja kada su u pitanju obrađene teme.

Visok priliv izbeglica tokom pandemije

Uprkos pandemiji, priliv izbeglica u Srbiju je visok, kao i fluktuacija, i dalje se koriste krijumčarski kanali da bi nastavili putovanje. Broj izbeglica na teritoriji Srbije povećan je u protekla tri meseca i premašuje 8.000, kako u smeštajnim objektima, tako i izbeglica van centara, posebno na severnoj granici i u Beogradu. Struktura izbeglica, prema najnovijim statistikama, je: Avganistan 66%, Sirija 17%, Pakistan 4% i 13% ostale zemlje.

U Reintegracionom centru - Atinin tim je nastavio da pruža siguran prostor, psihološku podršku, individualne razgovore sa voditeljkama slučaja, kao i sastanke vršnjačkih grupa, u skladu sa preporukama SZO, kao i merama na snazi u zemlji. Tako je grupa za podršku vršnjacima migrantima prerasla u formalnu zagovaračku grupu spremnu da samostalno preuzme deo aktivnosti. Ovo je bio dodatni podsticaj za druge žene i devojke da razmišljaju o svojoj budućnosti i samoorganizovanju.

Povećana neizvesnost i diskriminacija

S druge strane, odgovor države tokom pandemije bio je usmeren prvenstveno na zdravstveni sektor, dok je socijalni bio zanemaren. Neadekvatan odgovor na rastuću ekonomsku krizu rezultirao je povećanom diskriminacijom, antimigrantskom atmosferom i rodno zasnovanim nasiljem, što su takođe ignorisale nadležne institucije.

Glavni napori civilnog sektora u periodu nakon vanrednog stanja bili su usmereni na ukazivanje na prava migranata i izbeglica koja su bila potpuno zanemarena i podređena drugim interesima.

Podrška je neophodna

Trenutna situacija pandemije, i promene u društvu koje je donela za izbeglice i migrante, predstavljaju samo još jednu kriznu situaciju u njihovim životima. Uz adekvatnu podršku dobijenu kroz ovaj projekat, ove mlade osobe uspele su da zadrže motivaciju i uspešno nastave svoj put ka punoj nezavisnosti. Rizik dugotrajnog preživljavanja u kriznoj situaciji je razvoj traumatičnog sindroma u periodima kada se očekuje stabilizacija (dolazak u zemlju odredišta, prelazak na siguran smeštaj, započinjanje samostalnog života), zbog čega je neophodno zagovaranje i održavanje dugoročnih programa podrške koji mogu pružiti praćenje u kasnijim fazama oporavka i stabilizacije. Atinin tim je veoma zadovoljan što je imao priliku da, uz podršku SHL-a, zaista utiče na poboljšanje životnih uslova izbegličke i migrantske omladine i pruži im bolje izglede.

Plan jeste da se nastavi sa osnaživanjem i pružanjem psihosocijalne podrške ženama i mladima u izbegličkoj i migrantskoj populaciji, posebno onima kojima preti rodno zasnovano nasilje. Atinin tim će takođe nastaviti redovne posete centrima za azil i prihvat, kao i individualni i grupni rad sa korisnicima koji tamo prebivaju, posebno onima kojima je potrebna dodatna podrška i motivacija za napuštanje kolektivnog smeštaja i započinjanje samostalnog života i socijalne integracije.

Ekonomsko osnaživanje, kao dugoročni i kontinuirani proces, dalje će se razvijati, sa posebnim fokusom na umrežavanje sa privatnim sektorom kako bi se omogućile lakše mogućnosti zapošljavanja i veće šanse za ekonomsku nezavisnost svih mladih.