Odgovor na trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje među azilantskom i izbegličkom populacijom u Srbiji

Po zvaničnoj statistici iz januara 2018. godine, u Srbiji se nalazi 4.314 izbeglica i migranata od kojih većinu čine žene i deca. Oni jesu najranjiviji deo izbegličke i migrantske populacije, posebno kada se radi o njihovoj izloženosti trgovini ljudima i svim oblicima rodno zasnovanog nasilja. Kako se u Republici Srbiji ne vodi objedinjena statistika o broju slučajeva onih koji su u migrantskoj populaciji preživeli nasilje, Udruženje Atina ima potrebu da podrobnije istraži ovaj fenomen i pokuša da da odgovore na izazove koji se pojavljuju u praksi, kako bi se olakšalo buduće postupanje prilikom razotkrivanja različitih krivičnih dela počinjenih nad ženama i decom migrantima. S tim u vezi je Udruženje Atina u saradnji i uz podršku Stalne misije Francuske u Ujedinjenim nacijama i drugih Internacionalnih organizacija sa predstavništvom u Beču, osmislilo i pokrenulo projekat „Odgovor na trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje među azilantskom i izbegličkom populacijom u Republici Srbiji“.

Sam projekat usmeren je na unapređenje odgovora i zaštite žrtava trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja i drugih srodnih krivičnih dela poput krijumčarenja, prinudnih brakova, obljuba nad maloletnim licima, nasilja u porodici, zanemarivanja, zlostavljanja dece i maloletnih lica, a u fokusu svih projektnih aktivnosti su izazovi sa kojima se suočavaju profesionalci u tri lokalne zajednice u Beogradu, Šidu i Vranju kao zajednicama u kojima živi veliki broj migranata. Cilj je da se ovim zajednicama, kroz detaljnu analizu sa preporukama, pomogne da poboljšaju podršku i zaštitu izbeglica i migranata koji su preživeli trgovinu ljudima i/ili rodno zasnovano nasilje ili su u visokom riziku od istih. Takođe, rešenja koja će predložiti ovaj projekat moći će da replikuju sve zajednice u Srbiji koje nailaze na iste ili slične izazove.

Projektom je predviđena izrada Analize postojećeg sistemskog odgovora za zaštitu žrtava trgovine ljudima i rodno-zasnovanog nasilja sa preporukama za buduća postupanja. Svoj doprinos Analizi daće predstavnici/ce lokalnih institucija zaduženih za zbrinjavanje migranata, kao i aktivisti civilnog sektora i drugi akteri koji mogu doći ili dolaze u dodir sa migrantima i tražiocima azila. Krajem maja, u Beogradu, planirana je zajednička konferencija svih profesionalaca koji su uzeli učešće ali i šire zajednice, kao i francuskih eksperata, koji će dati svoj doprinos izradi zajedničkog dokumenta za dalje zagovaranje unapređivanja postojećeg sistemskog odgovora na izazove sa kojim se suočavaju u oblasti zaštite migranata i izbeglica u Srbiji. Projekat je započet u decembru 2017.godine i trajaće do novembra 2018. godine.