Održan trening u Sremskoj Mitrovici na temu Zaštita izbeglica, žrtava rodno zasnovanog nasilja u lokalnom kontekstu

Udruženje Atina je u aprilu i maju 2016. godine organizovalo dva dvodnevna treninga u Preševu i Sremskoj Mitrovici, na temu ,,Zaštita izbeglica, žrtava rodno zasnovanog nasilja u lokalnom kontekstu“ u okviru projekta „Lokalna podrška najranjivijim izbeglicama“ koji je podržan od strane Populacionog  fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).  Treninzi su namenjeni profesionalkama i profesionalcima koji u ovoj oblasti rade u Šidu, Sremskoj Mitrovici, Preševu i Vranju, sa ciljem boljeg razumevanja problema rodno zasnovanog nasilja, kao i trgovine ljudima i adekvatnije reakcije na njega.

Treninzi su održani za preko 60 predstavnika institucija koje su uključene u direktan rad sa izbegličkom populacijom – centara za socijalni rad, Komesarijata za izbeglice i migracije, zdravstvenih institucija, predstavnika granične policije i javnog reda i mira, predstavnika lokalnih samouprava i lokalnih mreže za prevenciju i podršku žrtava trgovine ljudima iz Sremske Mitrovice i Vranja.

Ciljevi treninga bili su jačanje saradnje između relevantnih institucija uključenih u pružanje adekvatne prevencije, zaštite i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja, kao i naglašavanje potrebe i značaja uspostavljanja funkcionalne međusektorske saradnje.

Razmenom iskustava kroz primere iz prakse identifikiovani su nedostaci u dosadašnjem radu koji su zanemarivali rodni i kulturološki aspect rada sa izbeglicama, pa stoga i potreba na budućem razvoju kako svesti, tako i politika i procedura u radu sa najranjivijim kategorijama među izbegličkom populacijom. 

UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje
UNFPA, NVO Atina, Jačanje lokalnih odgovora na rodno zasnovano nasilje