Održane obuke o važnosti zaštite prava na privatnost

Održane obuke o važnosti zaštite prava na privatnost

U okviru zajedičkog projekta koji Atina sprovodi sa Partnerima Srbija i još četiri druge partnerske organizacije, pod nazivom “Sačuvaj privatnost – Odupri se pritisku”, u periodu od oktobra do decembra 2020. godine, izvedeno je šest obuka za partnerske organizacije civilnog društva i branitelje ljudskih prava iz čitave Srbije, o  važnosti zaštite ličnih podataka i različitih aspekata prava na privatnost. Ove obuke održavale su se u onlajn formatu, budući da su na snazi i bile mere prevencije od zarazne bolesti kovid-19.  Na kraju, na obukama su bila prisutna 133 učesnika/ce iz 60 različitih organizacija. Pored partnerskih organizacija, uključenih u izvođenje samog projekta, na obukama su bili predstavnici/e ženskih organizacija, zatim organizacija koje se bave migracijama i pružaju podršku izbeglicama i migrantima, organizacije uključene u zaštitu ljudskih prava, medijskih sloboda i dr.

Cilj obuke, bio je da se organizacijama predstave ključni aspekti zaštite privatnosti i  poverljivosti podataka o ličnosti, kao i izazovi koji se u ovom domenu pojavljuju u digitalnoj sferi. Cilj obuka bio je u skladu i sa ciljem koji je definisan u samom projektu, a to je pružanje podrške braniteljima ljudskih prava i drugim organizacijama civilnog društva u zaštiti prava na privatnost kao alatu u borbi protiv opresije sistema. U isto vreme, obuke su bile osmišljene uzimajući u obzir negativne trendove u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Srbiji, kao i veliki broj slučajeva u kojima je došlo do narušavanja privatnosti građana od strane državnih organa, javnih preduzeća i drugih subjekata. S tim u vezi, namera je bila da polaznici/e ovih obuka, posebno oni koji su zaposleni u organizacijama koje direktno rade sa ranjivim grupa ili im pružaju određene usluge kroz programe podrške, steknu neophodna znanja kako bi pomogli svojim korisničkim grupama, ali uopšte i građanima, da zaštite svoja prava u oblasti privatnosti.

Obuke su se odvijale kroz 6 dvodnevnih termina, kroz 4 onlajn sesije, dok su na kraju prvog radnog dana, učesnici/e dobijali i jedan zadatak koji su u međuvremenu mogli da urade. Tokom prvog dana ove interaktivne obuke, bile su organizovane dve sesije: Uvod u pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, kao i sesija pod nazivom Tipične povrede privatnosti i zaštite podataka.S tim u vezi, učesnici/e su tokom prvog dana imali priliku da sa trenerima razgovaraju o značaju privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, zatim o normativnom kontekstu kroz analizu zakonodavnog okvira Republike Srbije, ali i međunarodnoj regulativi u oblasti privatnosti i zaštite podataka o ličnosti. Prvi dan obuke takođe je omogućio polaznicima/ama sticanje znanja u vezi sa osnovnim pojmovima koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, kao što su: podaci o ličnosti; obrada podataka; rukovalac; obrađivač itd. Na kraju prvog dan obuke, predstavljeni su i različiti primeri iz prakse, koji se odnose na narušavanje privatnosti.

Drugog dana obuke, bile su organizovane sledeće dve sesije: Prezentacija metodologije baze podataka o kršenju privatnosti, kao i Mehanizmi za zaštitu prava na privatnost. Drugim rečima, učesnici/e su ovde imali priliku da se upoznaju sa metodologijom za izradu baze podataka o kršenju privatnosti (izrada ove baze je takođe jedna od aktivnosti koja je bila realizovana na ovom porjektu), da razumeju i jasno prepoznaju kršenje privatnosti i kršenja prava na privatnost, te da se upoznaju i  sa mogućnostima i različitim mehanizama zaštite u slučaju da je njihovo pravo na privatnost prekršeno. Polaznici/e na svim obukama su pokazali zavidno interesovanje za ove teme i aktivno su učestovali u diskusiji, ističući i sopstvene primere u kojima je bilo sumnje da je njihova privatnost bila narušena, ili je stvarno došlo do neogovarajućeg korišćenja njihovih ličnih podataka.

Nakon prvog dana obuke, polaznici/e su dobili test u vezi sa temama koje su obrađene tokom tog prvog dana, a nakon drugog dana obuke,  i test znanja koji se odnosio na sadržaj drugog dana obuke. Sve četiri sesije na ovim dvodnevnim obukama bile su izuzetno dobro primeljene, a o tome govore i ocene koje su učesnici/e ostavili u evaluaciji koju su popunili nakon obuke, i koje se kreću u rasponu od 4,56 – 4,77 (od mogućih 5). Prema ukupnoj evaluaciji obuke, ogromna većina učesnika/ca, i to njih 68,5% reklo je da je bilo veoma zadovoljno obukom, dok je ostalih 31,5% navelo da je zadovoljno obukom. To znači da su se vi učesnici/e pozitivno izrazili o ovoj obuci, da su mogli da nauče nešto novo i da su prepoznali značaj obrađenih tema za svoj svakodnevni rad. Što se tiče korisnosti pripremljenih testova i dodatne literature dostupne na platformi za e-učenje, kao i samog kvaliteta obuke u onlajn formatu, učesnici/e su se takođe izuzetno pozitivno izrazili. Naime, korisnost materijala je ocenjema prosečnom ocenom 4,70 (od 5), dok je kvalitet obuke ocenjen prosečnom ocenom 4,77.

 Konačno, samoprocena znanja učesnika o temi koju je obuka obuhvatila, a to je takođe bilo jedno od pitanja postavljeno u evaluaciji, pre obkue iznosila je oko 2,98, a nakon obuke – 4,02, što znači da su samiučesnici/e potvrdili da su se njihova znanja značajno proširila zahvaljujući onome što su imali priliku da čuju i da razmene na ovim obukama. Ova promena, to jest rast ove ocene na najbolji način pokazuju koliko je čitava ova aktivnost bila značajna za učesnike/ce, ali i za organizacije civilnog društva uopšte i za njihovo razumevanje pitanja privatnosti. Obuka je takođe pokazala da postoji kontinuirana potreba da se ove teme obrađuju i da se unapređuje znanje ključnih organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava i pružanjem podrške posebno ugroženim i ranjivim grupama.