Ovo je za nas novo iskustvo, uključene smo, slušane, vrednovane i poštovane. Naš glas se čuje!

Žene i devojčice izbeglice i migrantkinje svakodnevno žive velike neizvesnosti i izazove i u isto vreme ostaju snažne i stabilne. To čini i jednu od glavnih motivacija zaposlnih u Atini, da ih slede, slušaju i pokušaju da kreiraju stabilno okruženje u kojem će one moći i da uživaju, bave se sobom i rade na sebi.

Dugo građeni pristup Atini je omogućio i visoki stepen poverenja od strane žena koje trenutno žive u centrima za azil u Krnjači i Bogovađi, a takođe i onima koje redovno posećuju  Reintegracioni centar NVO ATINA, i koje ovaj prostor osećaju kao svoj.

Fotografija: Piroshki Photography

Tema za razgovor nikad ne nedostaje, a kao posebno važne ističu se one koje dolaze iz iskustava ovih žena, životnih situacija koje dele sa članovima Atininih timova. Kao najznačajnije, kako one same kažu, ali i članovi timova ističu se veštine kritičkog mišljenja koje zajednički gradimo i radost tema sa kojima se ranije nisu toliko susrele poput otkrivanja rodnih uloga, radnih i socijalnih, ženskih prava, emocija koje ih kroz život vode.

Timovi Atine sa njima razgovaraju o rizicima od krijumčarenja, rodno-zasnovanog nasilja, o tome kako da se zaštite od trgovine ljudima i nasilja, ali se bave i njihovim osamostaljivanjem kao i uspostavljanje grupne, podržavajuće dinamike u koje su integrisane i i principi kakav je na primer solidarnost. Pristup je prilagođen uzrastu, interesovanjima, kulturološkom kontekstu i zemljama porekla žena izbeglica i migrantkinja.

Fotografija: Piroshki Photography

Rodna perspektiva, uloge žena u novonastalim situacijama izbeglištva i migracija, edukativna komponenta i interaktivni pristup predstavljaju posebne vrednosti implementacije aktivnosti, koje su podržane od strane Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i sprovode se u okviru Centara za azil u Krnjači i Bogovađi i u Reintegracionom centru NVO Atina.