Predstavljanje Programa ekonomskog osnaživanja žrtava trgovine ljudima

Foto: Crveni krst Subotica

Predstavljanje Programa ekonomskog osnaživanja žrtava trgovine ljudima

U sklopu predstavljanja licencirane usluge stanovanja uz podršku koju vodi UG Atina, kao posebna celina je predstavljen Program ekonomskog osnaživanja, koje sprovodi UG Atina. Stanovanje uz podršku j eprva licencirana usluga za zrtve trgovine ljudima u Srbiji i plod je dugogodišnjih napora Atininog tima da se ova usluga od strane države prepozna kao neophodna i nezaobilazna u pružanju podrške ženama koje su preživele ovu vrsta nasilja. Usluga stanovanja uz podršku predstavlja zbir aktivnosti koje imaju za cilj da žrtvama trgovine ljudima omoguće ekonomsko osnaživanje, osamostaljivanje, reintegraciju i uključivanje u zajednicu, te unapređenje opšteg kvaliteta života ovih žena u socijalnoj sredini, kroz održavanje i puno razvijanje njihovih potencijala. Neraskidivo povezani usluga stanovanje uz podršku i program ekonomskog osnaživanja, predstavljali izlaznu strategiju za mnoge žene žrtave trgovine ljudima u Srbiji.

Do sada je Program ekonomskog osnaživanja, između ostalog, predstavljen i stručnim radnicima Centara za socijalni rad ali i članicama i članovima Lokalnih timova za prevenciju i brobu protiv trgovine ljudima u Sremskoj Mitrovici i Subotici. 

Program ekonomskog osnaživanja se realizuje kroz sticanje novih znanja i veština, pronalaženje poslovnih mogućnosti, program mentorstva i povezivanje sa  društveno-odgovornim preduzećima. Kroz ovaj program: - umanjuje se šansa od ponovnog nasilja - stiče se osnova za ekonomsku nezavisnost - vraća se dostojanstvo u život osobe; poboljšava se prednost ovih žena na tržištu rada u odnosu na prethodni nepovoljan položaj. Osnovni koraci Programa ekonomskog osnaživanja su: psihološko osnaživanje, obuke za sticanje osnovnih znanja, obuke za sticanje konkretnih znanja i veština, praktična obuka u Bagel Bejgl radnji, kao i u drugim firmama sa kojima UG Atina ima dugogodišnju saradnju, potpisane memorandume o saradnji i dr. Program ekonomskog osnaživanja ima svoje višestruke benefite, zato što on povoljno utiče na živote pojedinačnih žena, zatim na širu društvenu zajednicu, na razvoj organizacije i Bagel Bejgl radnje, kao i na unapređenje socijalnog preduzetništva uopšte.

Ekonomsko osnaživanje predstavlja jednu od ključnih karika u oporavku i (re)integraciji žena koje su preživele trgovinu ljudima, jer upravo ono predstavlja garant da će te žene moći da vrate kontrolu u svoje ruke, steknu nezavisnost, kao i da će se umanjiti rizici da se one ponovno nađu u situaciji eksploatacije. Bez ekonomskog osnaživanja žrtava ove kriminalne delatnosti, ne možemo govoriti ni o kakvoj dugoročno uspešnoj borbi protiv trafikinga niti se nadati da žrtve ne ostanu na društvenoj margini i možda postanu žrtve i nekog drugog oblika nasilja i eksploatacije. Posebno je važno širiti svest o značaju ekonomskog osnaživanja, a onda ga i sprovoditi u lokalnim sredinama, s obzirom da u njima postoji i manje usluga podrške i zaštite, i uopšte žrtve su izložene dodatnom riziku od diskriminacije i marginalizacije. Protiv trgovine ljudima i za prava žrtava se mora boriti svuda i u svakom trenutku i to, između ostalih aktera, jeste zadatak i Lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima, zbog čega je predstavljanje programa ekonomskog osnaživanja upravo njihovim članovima tim pre potrebnije.

Programu ekonomskog osnaživanja podrška je pružena od strane UN Women agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji finansira Evropska unija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.