Predstavnica NVO Atine učestvovala na regionalnom seminaru “Unapređenje rešavanja krivičnih dela povezanih sa migracijama u Jugoistočnoj Evropi”

Regionalni seminar “Unapređenje rešavanja krivičnih dela povezanih sa migracijama u Jugoistočnoj Evropi”

Tokom meseca septembra, u Sarajevu je održan zajednički Regionalni seminar IOM-a, OEBS-a i UNODC-a na temu “Unapređenje rešavanja krivičnih dela povezanih sa migracijama u Jugoistočnoj Evropi” sa ciljem da unapredi saradnju između pravosudnih organa i relevantnih javnih i privatnih aktera, kako bi se rešilo pitanje krivičnih dela povezanih sa iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi, sa fokusom na prevenciji, procesuiranju, međunarodnoj i međugraničnoj saradnji i pomoći žrtvama. Cilj ovog seminara bio je da se identifikuju nedostaci, izazovi i dobre prakse, kao i da se ojačaju mreže za deljenje informacija između zemalja porekla, tranzita i krajnjeg odredišta korišćenjem multidisciplinarnog pristupa.

Ciljna grupa ovog sastanka bili su visoki eksperti i praktičari iz relevantnih tela pravosudnog sistema (sudije, tužioci, policijski službenici, kao i policijski saradnici), centralne vlasti, i nevladine organizacije koje se bave migracijama i slučajevima trgovine ljudima i krijumčarenja migranata iz država učesnica i partnera za saradnju, kao i osoblje iz OEBS terenskih operacija i relevantnih međunarodnih organizacija.

Kao deo konzorcijuma koji je organizovao ovaj događaj, IOM je bio domaćin diskusije Razumevanje ranjivosti i kapaciteta migranata: okvir za analizu i programiranje kojom su uvodničari Zorana Parezanović, predstavnica NVO Atina, i Piter Van der Auverert, podregionalni koordinator IOM-a za Zapadni Balkan, uveli učesnike u glavnu temu regionalnog seminara.

Rad Atine predstavljen je kao primer dobre prakse u pružanju podrške najranjivijim izbeglicama i migrantima, uz široku ekspertizu u prevenciji, identifikaciji, kreiranju i implementaciji programa koji imaju za cilj da pruže direktnu pomoć osobama iz ove populacije koje su preživele različite oblike nasilja, zlostavljanja, eksploatacije, sa fokusom na rodno zasnovano nasilje i trgovinu ljudima. Zorana Parezanović, predstavnica NVO Atina, tokom svog izlaganja naglasila je značaj prisustva senzibilisanih aktera, koji su obučeni da prepoznaju, i adekvatno odgovore na prisustvo trgovine ljudima, rodno zasnovanog nasilja, i svih oblika eksploatacije.

Piter Van der Auverert, podregionalni koordinator IOM-a za Zapadni Balkan, rekao je da problem nije nepostojanje političke volje ili zakonskih odredaba za zaštitu migranata. “Problemi se javljaju u implementaciji”, rekao je on. “Na osnovu individualnih procena ranjivosti, potrebno je dalje podsticati unapređenje kapaciteta vlada i civilnog sektora da identifikuju i pomognu ugrožene migrante.”

Diskusije su rezultirale konkretnim predlozima za unapređenje međunarodne i međugranične saradnje koja se tiče krivičnih dela povezanih sa iregularnim migracijama u Jugoistočnoj Evropi, uključujući i praktičare iz oblasti krivične pravde i migracija, kao i druge relevantne aktere iz javnog i privatnog sektora. Produkti će biti korišćeni kao smernice za države učesnice i regionalne organizacije u nastavku diskusija na ovu temu.

Zaključke ove konferencije možete pronaći u produžetku.