Pružanje podrške ženama i deci žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja

Fotografija: Jakov Simović

Pružanje podrške ženama i deci žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja

U okviru projekta koji Udruženje građana Atina realizuje od septembra 2021. godine “Bolja podrška za žene i decu žrtve nasilja - unapređenje pristupačnosti i kapaciteta Sigurnih kuća u Srbiji” u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija UN WOMEN, a uz podršku Evropske unije, sprovedena je obuka “Pružanje podrške ženama i deci žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja”.

Obuka je imala za cilj da unapredi kapacitete stručnih radnika/ca i saradnika/ca kako bi se poboljšao položaj dece i žena žrtava nasilja, kao i pristupačnosti i kapaciteta sigurnih kuća da odgovore na stvarne i procenjene potrebe žrtava nasilja. Obuci su prisustvovali stručni radnici/ce, kao i saradnici/ce angažovani/e na pružanju usluge prihvatilišta za žene žrtve nasilja u porodici, kao i predstavnici/ce pružalaca usluge, odnosno centri za socijalni rad, centri za razvoj lokalnih usluga, kao i predstavnice udruženja građana.

Obuka “Pružanje podrške ženama i deci žrtvama seksualnog rodno zasnovanog nasilja” održana je u Beogradu, 5. i 6. oktobra 2022. godine u hotelu Prag, uz prisustvo 43 osobe (38 žena i 5 muškaraca) iz 28 centara za socijalni rad, sigurnih kuća, centara za razvoj lokalnih usluga i udruženja građana iz Beograda, Smedereva, Pančeva, Sombora, Kragujevca, Zrenjanina, Sremske Mitrovice, Kovina, Vranja, Priboja, Niša, Leskovca, Novog Sada, Jagodine i Kikinde - Gradski centar za socijalni rad Beograd (5), Savetovalište protiv nasilja u porodici (2), Prihvatilište za žrtve trgovine ljudima (2), Sigurna kuća Pančevo (1), Fem Platz (1), Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora (2), Centar za socijalni rad “Solidarnost” Kragujevac (1), Centar za pružanje usluga “Kneginja Ljubica” iz Kragujevca (3), Centar za socijalni rad Zrenjanin (1), Centar za pružanje usluga socijalne zažtite grada Zrenjanina (2), Centar za socijalni rad “Sava” Sremska Mitrovica (1), Sigurna kuća Sremska Mitrovica (2), Centar za socijalni rad Kovin (2), Centar za socijalni rad Vranje (1), Sigurna kuća Vranje (3), Centar za razvoj usluga socijalne zaštite Priboj (2), Centar za socijalni rad Priboj (1), Sigurna kuća Niš (2), Centar za socijalni rad Leskovaac (1), Prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja Leskovac (2), Sigurna ženska kuća Novi Sad (2), Centar za socijalni rad Novi Sad (1), Centar za socijalni rad Jagodina (2) i Centar za socijalni rad Kikinda (1).  

Obuka je imala za krajnji cilj da ukaže na fenomenologiju nasilja osvetljavajući seksualno nasilje kao oblik nasilja nad ženama koje se ne prepoznaje u dovoljnoj meri u okviru drugih oblika nasilja. Poseban cilj obuke bio je pružanje razumevanja o tome na koji način specifični oblici nasilja poput seksualnog nasilja i svedočenja nasilju mogu uticati na razvoj traumatskog doživljaja. Profesionalcima/kama obuka je pružila mogućnost da kroz iskustvo ekspertkinja/trenerica usvoje specifična znanja i veštine u radu sa osobama sa ovim iskustvom.

Tim trenerica obuke činile su ekspertkinje sa dugogodišnjim iskustvom rada sa ženama žrtvama različitih oblika nasilja koje imaju izražene simptome traumatskog doživljaja - Andrijana Radoičić Nedeljković, master socijalnog rada i psihoterapeutkinja, prof. dr Jelena Radosavljev Kirćanski, klinička psihološkinja i prof dr Milica Pejović-Milovančević, specijalistkinja dečije psihijatrije i direktorka Instituta za mentalno zdravlje.

Priliku da na samom početku pozdrave učesnike/ce obuke imale su direktorka organizacije Atina, Marijana Savić i menadžerka programa agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UNWomen) Natalija Ostojić. U uvodnim obraćanjima one su ukazale na važnost kontinuiranog unapređivanja kapaciteta stručnih radnika/ca da odgovore na potrebe žrtava rodno zasnovanog nasilja, kao i na potrebu za ulaganjem u specijalizovane usluge u lokalnim zajednicama. Kao jedno od najvažnijih koraka navedene su standardizacije postojećih usluga i uspostavljanje valjanih mehanizmi za njihovo sprovođenje, kao i ostvarivanje sve jačih i čvršćih oblika saradnji koje će doprineti da ni jedna žrtva nasilja ne bude uskraćena za proces dostojanstvenog oporavka i kontinuirane podrške.

Teme koje su posebno obrađivane obuci bile su seksualno nasilje nad ženama, trauma, traumatski događaj i simpotomi trauma, kao i pristup i komunikacija sa ženama i decom žrtvama seksualnog nasilja.

Najvažniji nalazi evaluacije pokazuju da je 100% učesnika/ca obuku ocenilo kao korisnu za svoj svakodnevni rad (mnogo 81%, 19% dovoljno), te da je kao takva u velikoj meri ispunila njihova očekivanja (73% mnogo, 27% dovoljno) i da je trenerski tim pokazao izuzetnu profesionalnost, posvećenost i dostupnost za sva pitanja prisutnih.

Samo neke od preporuka koje su proistekle iz ove obuke jesu neophodnost održavanja specijalizovanih obuka koje direktno adresiraju izazove i teškoće sa kojima se profesionalci/ke koji direktno rade sa ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja suočavaju; kontinuirani susreti i razmena modela dobre prakse među predstavnicima usluge Prihvatilišta za žene žrtve nasilja; kao i obezbeđivanje aktivne participacije predstavnika/ca usluge u kreiranju strateških i operativnih dokumenata u vezi sa sprovođenjem usluge.

 
 

Ovaj članak nastao je u okviru projekta “Bolja podrška za žene i decu žrtve nasilja - unapređenje pristupačnosti i kapaciteta Sigurnih kuća u Srbiji” koji Udruženje građana Atina sprovodi u saradnji sa agencijom Ujedinjenih nacija UN WOMEN, a uz podršku Evropske unije u okviru EU-UN Women regionalnog programa za zaustavljanje nasilja nad ženama u državama Zapadnog Balkana i Turske pod nazivom "Implementiramo norme. Menjamo mišljenja", finansiranog od strane Evropske unije.

 

Ovaj članak nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije. Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Udruženja Atina, i ne prikazuje nužno stavove Evropske unije, UN Women, njihovog izvršnog odbora niti država članica Ujedinjenih nacija.