Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta ll

Atina i Save the children potpisali ugovor o nastavku saradnje na projektu “Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta u Republici Srbiji” – SCORE II

 

NVO Atina zajedno sa Grupom 484 uz podršku i u saradnji sa organizacijom Save the children i Evropskom unijom nastavljaju sa sprovođenjem druge faze projekta “Reforma sistema socijalne zaštite po meri deteta” (SCORE II). Inicijativa za izvođenjem ovog projekta motivisana je namerom da se “deci u pokretu” u Republici Srbiji omogući ostvarivanje pristupa adekvatnim uslugama iz sistema socijalne zaštite zasnovanog na pravima deteta, kao i da se pruži neophodna podrška ustanovama koje se bave pitanjima dečije zaštite. 

Termin “dece u pokretu” pojašnjen je u okviru istraživanja "Položaj i programi podrške i zaštite dece u pokretu u Republici Srbiji" koje je 2013. godine objavila NVO Atina. Samo istraživanje nastalo je sa ciljem formulisanja sveobuhvatnog odgovora na potrebu za kreiranjem adekvatnog sistema zaštite i unapređenja položaja ove grupe dece. Poseban kvalitet analizi dao je segment istraživanja obavljen sa samom decom, u kome se nalaze autentični dečiji odgovori na pitanja koja se u procesu unapređenja sistema postavljaju. Odgovori su poslužili kao polazna osnova za razvijanje programa namenjenog jačanju kapaciteta profesionalaca/ki sa mandatom u oblasti zaštite dece iz vladinog i nevladinog sektora, imajući u vidu specifičnost i složenosti položaja dece u pokretu u Srbiji. Istraživanje možete preuzeti putem linkahttp://atina.org.rs/biblioteka/deca%20u%20pokretu.pdf

Pojam "deca u pokretu" iako je novijeg datuma, podrazumeva poznati fenomen dece koja migriraju, a koja su prilikom tih migracija posebno izložena rizicima. Po definiciji Save the children to su "deca koja iz različitih razloga, dobrovoljno ili prisilno, u okviru zemlje ili između zemalja, sa ili bez roditelja ili staratelja migriraju, i koju pokret čini potencijalno izloženim rizicima od neadekvatne brige, ekonomske i seksualne eksploatacije, zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja". Za ovu decu je svojstveno nepoverenje u ljude i institucije, strah od osuđivanja, stres, trauma i somatska oboljenja. Definicija imenuje i grupe dece u pokretu: izbeglice, interno raseljenu decu, tražioce azila, iregularne migrante, žrtve trgovine ljudima, decu uključenu u život i/ili rad na ulici, povratnike iz procesa readmisije. Ne postoje zvanični statistički podaci o fenomenu dece koja migriraju, ali je zabeleženo da su ona često izložena rizicima neadekvatne brige, ekonomske i seksualne eksploatacije, zlostavljanja, zanemarivanja i nasilja. Ova deca nisu na pravi način tretirana ni u našem sistemu socijalne zaštite niti su kao posebna grupa prepoznata od države, pa su samim tim nezaštićena i prepuštana sama sebi. 

Projekat će se sprovoditi do juna 2016. godine i predviđa realizaciju velikog broja aktivnosti, između ostalih predviđa razvijanje i publikovanje alata za utvrđivanje najboljeg interesa deteta koji će koristiti profesionalci iz vladinog i nevladinog sektora sa mandatom u oblasti dečije zaštite. Takođe će se sprovesti trening program za profesionalce/ke za utvrđivanje najboljeg interesa deteta kada se radi o “deci u pokretu” a biće izrađen i informativno-edukativni materijal prilagođen deci koji će služiti u direktnom radu sa “decom u pokretu”.