Revidiranje strateškog plana u 2017. godini

Revidiranje strateškog plana

Udruženje Atina je, tokom 2015. godine, započelo proces stateškog planiranja koji je imao za cilj da omogući kreiranje održivog i na rast usmerenog strateškog plana delovanja i organizacionog razvoja. Kao rezultat, definisana je strateška platforma Atine za period 2015-2020.

U periodu koji je usledio, Atina je pokrenula značajan broj projekata kao odgovor na potrebe nastale usled eskalacije izbegličke krize. Oformljeni su mobilni timovi, sačinjeni od kulturnih medijatora i voditeljki slučaja, kako bi se omogućilo pružanje pomoći na terenu najranjivijim osobama iz izbegličke populacije - ženama i deci. Takođe, Atina je otvorila sigurne kuće za smeštaj osoba iz ove populacije koje su preživele iskustvo trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.

U aprilu mesecu 2015. godine, počela je sa radom i Bagel Bejgl radnja, socijalno preduzeće Udruženja Atina čiji prihod je usmeren na programe podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Bejgl je, pored toga, postao i prostor za obuku i praksu Atininih korisnica, i prilika da one steknu znanja, veštine i iskustvo koje će im pomoći da lakše doću do budućeg posla.

Pored svega navedenog, Atina je takođe ušla u proces licenciranja. Nakon što su se zaposleni licencirali kao stručni radnici, na red je došlo i licenciranje usluga kako bi se nastavio rad na održivosti postojećih programa. Svaki korak organizacije usklađuje se sa trendovima i politikama koje se konstantno prate i preispituju, kako bi se i na taj način osigurao pravovremeni odgovor na aktuelne potrebe.

Upravo iz ovih razloga, usledila je i revizija strateškog plana tokom 2017. godine koja je, između ostalog, imala za cilj unošenje izmena u postojeći sistem kako bi postao responsivniji prema potrebama Atininih korisnica i korisnika. Ovaj proces zahtevao je ponovni osvrt na viziju, misiju, vrednosti i ciljne grupe, kao i predloge i dopune koje prate trenutnu situaciju. Prepoznati su ključni aspekti Atininog rada, koji ujedno čine i deo identiteta organizacije, i urađena je procena smera kojim će se Atina kretati u budućnosti.

Ceo proces revidiranja strateškog plana predstavljao je i odličnu priliku za osvrt na sva dostignuća organizacije tokom prethodne dve godine, što je svakako doprinelo stvaranju nove energije za dalji rad i zalaganja na polju borbe protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.