Sigurna kuća. Sigurna žena.

Ovaj bilten posvećujemo ženama i deci žrtvama nasilja, onima kojima nisu bezbedni i sigurni u prostoru u kojem borave, kao i onima koji traže sklonište od nasilja i nasilnika.
Uz najlepše želje za praznike, svima vama upućujemo i apel da nam pomognete da tema sigurnih kuća i smeštaja postane prioritet u 2024. godini. 

Fotografiju ustupila Sigurna kuća iz Niša

Za žrtve porodičnog nasilja, njihov dom je jedno od najopasnijih mesta za život. Mnoge od njih su preživele pokušaje ubistva i konstantno su izložene riziku od fizičkog, emocionalnog i verbalnog zlostavljanja. Stoga je veliko olakšanje kada dobiju priliku da nađu mir na bezbednoj adresi. Za žrtve, sigurna kuća može postati ne samo način da zadovolje hitnu potrebu – da pronađu sklonište – već i prilika da dobiju strukturisanu, empatičnu i njima prilagođenu podršku i negu koje možda ne bi imale u drugim situacijama. Dostupnost smeštaja, čak i privremenog ili hitnog, ključna je za žrtve kako bi povratile svoju nezavisnost i imale šansu za budućnost u kojoj nasilnik ne diktira svaki njihov potez. 

Zahvaljujemo se svim ženama i deci žrtvama nasilja sa kojima smo imale prilike da tokom 2023. godine, realizujemo projekat “Podrška prihvatilištima za žene žrtve nasilja u Srbiji u obezbeđivanju veće sigurnosti i unapređivanju kvaliteta rada”, zaposlenima u sigurnim kućama u KragujevcuPribojuNišuLeskovcu Vranju na poverenju koje su nam ukazali, agenciji UN WOMEN i Britanskoj ambasadi u Beogradu na svesrdnoj podršci, kao i svim saradnicima koji su nam pomagali u ovom životno važnom poduhvatu.

U saradnji sa pet sigurnih kuća, prethodnu godinu posvetili smo povećanju bezbednosti i sigurnosti žrtava porodičnog i partnerskog nasilja u sigurnim kućama u Srbiji. Zajednički smo se i temeljno bavili unapređivanjem strukturalnih i funkcionalnih standarda rada ovih sigurnih kuća. Kroz delimične adaptacije i rekonstrukcije sigurnih kuća, omogućena je veća bezbednost žena i dece, ali i zaposlenih. Postavljene su magnetne brave i senzori, renovirani posebni delovi skloništa, podignute zaštitne ograde i omogućen je pristup ženama sa invaliditetom. U srcu napora ovog projekta jeste i njegov doprinos otvaranju Savetovališta za decu žrtve nasilja u Nišu.

Po izboru samih zaposlenih iz sigurnih kuća i centara za socijalni rad, dve teme smo postavili kao ključne: rad sa decom svedocima i žrtvama porodičnog nasilja i prevenciju sindroma sagorevanja u radu sa žrtvama. Ulaganje u znanja 49 profesionalki i profesionalaca koji su prošli obuke iz ovih oblasti postavlja temelje za dugoročno unapređenje rada sa žrtvama nasilja - zaposleni su spremniji da upravljaju sopstvenim emocionalnim teretom, bolje razumeju dečje traume i imaju na umu njihove odbrambene mehanizme  i potrebu za sigurnošću. 

Važan aspekt projekta bio je i razvoj internih dokumenata i specijalizovanih programa podrške za sigurne kuće. “Atina”, organizacija sa dvadesetogodišnjim iskustvom u vođenju sigurne kuće za žene i devojke žrtve trgovine ljudima, kreirala je pakete internih dokumenata koji olakšavaju stručni rad i informisanje žrtava nasilja. Specijalizovani programi za ekonomsko osnaživanje i psihološko savetovalište, razvijeni su da pruže podršku ženama u sticanju nezavisnosti i suočavanju sa traumama. Ova dokumenta,  zajedno sa info-materijalima dostupnim na više jezika, uključujući romski i albanski, postali su dobra podloga za dalje osnaživanje žena i dece u sigurnim kućama. 

Izazovi, međutim ostaju, posebno u pogledu šire podrške zajednice i većeg razumevanja problema sa kojima se žrtve nasilja suočavaju. Takođe, ostaje i potreba za većim uključivanjem lokalnih kompanija u zapošljavanje i osnaživanje žrtava nasilja, kao i formiranja zajedničke koalicije predstavnika svih sigurnih kuća na području Republike Srbije koji će ubuduće samostalno delovati i biti usmereni na jačanje mreže podrške, osiguravajući da su resursi dostupni kada i gde su najpotrebniji.

Iz svih ovih razloga pozivamo vladu, privatni sektor, organizacije civilnog društva i građane i građanke da se uključe u ovu borbu. Uloga svih vas koji čitate ovaj bilten je od neprocenjivog značaja, bilo da se radi o volonterizmu, donacijama, zagovaranju ili jednostavno širenju svesti. Svaki doprinos ima neizmernu vrednost. Ubeđeni smo da zajedno možemo izgraditi budućnost u kojoj je nasilje u porodici samo tamno sećanje prošlosti, a ne neprekidna realnost.

Ovaj bilten nastao je u okviru projekta „Sigurnost žena i devojčica u Srbiji”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Britanske ambasade.