Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima

Fotografija: Arhiva UG Atina

Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima

Udruženje Atina uz podršku UN Women – agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, do sada je uspešno izvršilo obuku za prvu grupu korisnica Atine kroz projekat „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima“. Ključna aktivnost u socijalnom uključivanju žrtava trgovine ljudima predstavlja ekonomsko osnaživanje koje je jedan od najznačajnih koraka ka osamostaljivanju osoba koje su preživele neki oblik nasilja ili trgovinu ljudima. Putem ekonomskog osnaživanja žena koje su preživele neki oblik eksploatacije, ne samo da se redukuju rizici od pojave nove situacije trgovine ljudima, odnosno mogućnost da ove žene budu retrafikovane, već se afirmiše i njihova participacija na tržištu rada i pospešuje šansa da one na jednakim osnovama kao i druga lica u potrazi za poslom, regularno nađu zaposlenje. Na ovaj način, dakle, ne samo da se unapređuje položaj ovih žena, koje inače spadaju u “teško zapošljivu kategoriju”, već se suzbija trgovina ljudima, a povećava i konkurentnost na tržištu, zbog čega koristi ima čitava zajednica.

U okviru sprovođenja aktivnosti ekonomskog osnaživanja, korisnicama se pored podrške u usvajanju teorijskih znanja koja imaju za cilj podizanje njihovih opštih kapaciteta, obezbeđena je i praktična obuka koja se sprovodi u Bagel Bejgl preduzeću. Svim korisnicama se pruža i kontinuirana podrška u traženju zaposlenja, što predstavlja dodatnu vrednost ovog programa, jer korisnice ne moraju nužno odmah naći zaposlenje vezano za obuku koju su prošle, već uče kako da traže posao, u oblastima za koje se odluče da se specijalizuju u budućnosti. Ovo predstavlja veoma važnu psihološku komponentu u ekonomskom osnaživanju, jer je ženama koje su preživele trgovinu ljudima potrebna podrška da se uopšte odvaže da počnu da traže posao, a da tržište rada ne dožive kao daleki, zatvoreni i nepristupačni sistem već kao okvir u kojem one jednako mogu da participiraju i poboljšaju svoj život. Dodatno, socijalno preduzetništvo ispostavlja se kao dobar okvir za praktično sprovođenje programa ekonomskog osnaživanja, jer kroz njega žene koje su preživele trgovinu ljudima mogu da uvide načine kako da se udruže sa drugim ženama, ili kako da se pokrenu ili učestvuju u biznisima koji su društveno odgovorni i korisni.

U toku je planiranje i realizacija obuka za još dve grupe korisnica.

Kroz podršku UN Women organizacije planirano je da se omogući obuka za ukupno 20 korisnica Udruženja Atina.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta “Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti", koji sprovodi Agencija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama.