Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima

Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima

Udruženje Atina uz podršku UN Women – agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, do sada je uspešno izvršilo obuku za prvu grupu korisnica Atine kroz projekat „Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima“. Ključna aktivnost u socijalanom uključivanju žrtava trgovine ljudima predstavlja ekonomsko osnaživanje koje je jedan od najznačajnih koraka ka osamostaljivanju osoba koje preživele neki oblik nasilja ili trgovinu ljudima. 
U okviru sprovođenja ovih aktivnosti korisnicama se pored podrške u usvajanju teorijskih znanja koje imaju za cilj njihovo podizanje kapaciteta, obezbeđena je i praktična obuka koja se sprovodi u Bagel Bjegl preduzeću. Svim korisnicama se pruža i kontinuirana podrška u traženju zaposlenja.
U toku je planiranje i realizacija obuka za još dve grupe korisnica.

Kroz podršku UN Women organizacije planirano je da se omogući obuka za ukupno 20 korisnica Udruženja Atina.

Ove aktivnosti izvode se u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti” koji finansira Evropska unija. Projekat je deo inicijative za podršku ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama. UN Women – agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Evropske unije, podržava jačanje institucionalnog okvira za rodnu ravnopravnost u Republici Srbiji. U okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“, podržano je osam lokalnih samouprava i 16 udruženja građana da unaprede ekonomski položaj žena i podrže lokalne zajednice u ispunjavanju svojih obaveza prema rodnoj ravnopravnosti.