Socijalno preduzetništvo među ključnim koracima ka rodnoj ravnopravnosti

U okviru svojih napora da žene i devojke koje su preživele trgovinu ljudima ekonomski osnaži i pripremi za tržište rada, a ujedno im pomogne u pronalaženju posla, NVO ATINA sprovodi projekat "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima", a u okviru šireg programa "Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti u Srbiji", koji rеalizuju Koordinaciono tеlo za rodnu ravnopravnost, Ministarstvo za еvropskе intеgracijе i Agеncija UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanjе žеna (UN Women) uz podršku Dеlеgacijе EU u Srbiji.

Pored projekta ATINE, podržano je još sedam organizacija koje će raditi na ekonomskom osnaživanju žena na selu i ženskom preduzetništvu. Svi prijekti pružaju modele za podršku ženama da poboljšaju svoju ekonomsku poziciju i ravnopravno nastupaju na tržištu rada ili kao preduzetnice.

Projekat "Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za ekonomsko osnaživanje žena i devojaka koje su preživele trgovinu ljudima" ima za cilj da sa jedne strane podigne kapacitete za zapošljivost 20 žena koje su preživele trgovinu ljudima kroz sveobuhvatni program ekonomskog osnaživanja koju u sebi sadrži nekoliko komponenti - obuka za pristup tržištu rada, trening u Bagel Bejglu i praksa u Bagel Bejglu. Sa druge strane, ideja je da promovišemo socijalno preduzetništvo kao koncept koji može pokrenuti inovativne dohodovne aktivnosti u okviru ženskih organizacija. 

Program obuke kreće sledećeg meseca.