Trgovina ljudima u izbegličkoj krizi

Trgovina ljudima u kontekstu izbegličke krize NVO Atina

NVO Atina realizovala je jednodnevni trening na temu trgovine ljudima u kontekstu izbegličke krize čiji su organizatori Novosadski humanitarni centar i Terre des hommes u okviru projekta o pomoći ugroženoj izbegličkoj deci i njihovim porodicama.

Obuci je prisustvovalo 27 predstavnika/ca organizacija i institucija koje pomažu izbeglicama kako bi saznali nešto više o problemu trgovine ljudima, njenim oblicima, indikatorima, načinima adekvatnog prepoznavanja i reagovanja, kao i tehnikama konstruktivne komunikacije sa određenim ciljnim grupama u okviru izbegličke populacije

Kulturni medijator NVO Atina prisutne je tom prilikom upoznao za kulturološkim kontekstom izbegličke krize i položajem žena iz zemalja porekla i pravima koje ona tamo mogu da ostvare.

Kroz prikaz slučajeva i primera iz prakse, učesnici su zajedno sa trenerima/cama identifikovali indikatore koji mogu ukazati na postojanje nasilja u konkretnim slučajevima i intervencije i mere koje u odnosu na njih treba preduzeti.

Ovim treningom još jednom je ukazano na važnost ranog prepoznavanja i pružanja adekvatne pomoći i upućivanja na relevantne institucije osoba koje su preživele trauma, nasilje ili iskustvo trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.

Od početka rada sa izbegličkom populacijom NVO Atina je na teme trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja održala nekoliko desetina treninga za profesionalce/ke iz različitih institucija i organizacija uključenih u pružanje direktne pomoći izbeglicama.