Tutin u borbi protiv nasilja nad ženama i devojčicama

Udruženje građana Atina je u okviru projekta “Lokalna podrška najranjivijima iz migrantske i izbegličke populacije” u oktobru mesecu 2017. godine predstavilo rezultate istraživanja o nasilju nad ženama i devojčicama u izbegličkoj i migrantskoj populaciji u Srbiji. Događaju su prisustvovali predstavnici nevladinih i vladinih organizacija iz Tutina, Sjenice i Novog Pazara. Ovaj poduhvat podržao je Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Prisutnima je Sead Reč, upravnik azilnog centra iz Tutina, predočio da je prema zvaničnim evidencijama u okviru ovog centra pružena podrška za 4,300 tražilaca i tražiteljki azila kao i da je izbeglička kriza prošla neosetno za meštane Tutina zbog odlične saradnje i otvorenosti društva prema ovim ljudima. Na situacije nasilja koje su se dešavale u centru delovalo se promptno sa fokusom na zaštitu žrtve.

Nakon uvodnog dela, ispred Udruženja građana Atina, koleginica Marija Cvejić je predstavila istraživanje koje predstavlja opservacionu studiju preseka koja je imala za cilj da prikaže zastupljenost i oblike nasilja nad ženama i devojčicama izbeglim iz područja zahvaćenih ratom ili periodičnim sukobima, pre svega u Siriji, Iraku i Avganistanu, ali i u drugim državama. Glavni cilj ove studije jeste sticanje potpunijeg uvida u rizike i izazove vezane za nasilje nad ženama i devojčicama među izbegličkom populacijom, kao i da se izvuku pouke i naprave preporuke radi unapređenja postojećeg sistema zaštite i podrške. Pilot istraživanje je sprovedeno u šest Centara za azil i Prihvatnih centara i to u Preševu, Beogradu, Bujanovcu, Bogovađi, Banji Koviljači, Adaševcima kao i u Materinskom domu i Miksalištu u Beogradu. U istraživanju su učestvovale 162 žene i devojčice koje su u periodu od 13. aprila do 15. maja 2017. godine boravile u Srbiji. S obzirom na to da je pilot istraživanje urađeno na uzorku od 162 žene i devojčice koji nije reprezentativan, glavni nalazi su indikativni i kao takvi ne mogu da se generalizuju i primene na čitavu izbegličku i migrantsku populaciju u Srbiji. Istraživanjem je utvrđeno da je 66,9% ispitanica preživelo neki oblik nasilja - fizičko ili seksualno, što predstavlja visok statistički značajan uzorak. Procenat žena i devojčica koje su preživele nasilje, fizičko ili seksualno, kao i nemogućnost da odaberu partnera i vreme kada će se udati je 74,9% ispitanica. Pilot istraživanjem je utvrđeno da je 77,1% ispitanica svedočilo nasilju nad drugim ženama i devojčicama, što ukazuje na široku zastupljenost nasilja u datom uzorku. Integralni deo ovog izveštaja čine i isečci iz pet životnih priča koje su prikupljene na terenu i koje dublje oslikavaju neposredno iskustvo nasilja koje su žene i devojčice izbeglice doživele. Poseban dodatak predstavljaju i izveštaji sa terena, koji su pisani u formi dnevnika, sačinjenih od strane istraživačica koji sadrže njihov lični osvrt na tematiku koja je ispitivana.

Posle predstavljanja istraživanja, učesnici i učesnice skupa su pozvane na diskusiju. Predstavnica centra za socijalni rad je iznela da su u svim gradovima formirani timovi za prevenciju nasilja u porodici koji se sastaju na svakih 15 dana i bave se ovim pitanjem ne samo za lokalno stanovništvo, već i za migrantkinje i migrante. Timovi izrađuju i planove podrške za žrtve koje realizuje svaka od institucija u skladu sa svojim mandatom. Tim čine 2 osobe, ali svakako je potrebno da ima više resursa, iako do sada nije bilo resursa.

Predstavnica škole u Tutinu iznela je da su uključena i deca u sistem školovanja što je jedan od najznačajnih vidova prevencije nasilja. Predstavnice suda su iznele da su do sada u svom radu imale samo nekoliko predmeta vezanih za migrante i to 1 ili 2 u kojima su oni bili oštećeni, ali da slučajevi do sada nisu realizovani.

Gospodin Sead Reč je izneo da su Tutin i Sjenica, prema istraživanju sprovodenom u Srbiji, prva mesta u kojima se migranti osećaju sigurno i prihvaćeno i naveo da su od izuzetne važnosti lokalna zajednica, indvidualnost u radu, i da je upravo to ono što omogućava da se nasilje prevenira i otvori dijalog.

Prilog Sandžačke TV Mreže o ovom događaju možete pogledati putem linka:
https://www.youtube.com/watch?v=pgsaH_96-7E&feature=youtu.be