Unapređenje položaja dece izbeglica

Izazovi sa kojima se deca izbeglice na svom putu susreću su mnogi. Ta deca izložena su većem riziku od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, dečijeg rada, trgovine ljudima i različitih vidova zloupotrebe i nasilja što zahteva hitno i sistematsko delovanje. Zbog toga, Udruženje Atina, od juna 2016. godine u partnerstvu sa Međunarodnim komitetom spasa, sprovodi projekat „Unapređenje položaja dece izbeglica u Evropi“, sa ciljem da im se pruži direktna podrška na terenu ali i da se iznađu nova sistemska rešenja koji će omogućiti pravovremenu i sveobuhvatnu zaštitu za najranjivije među njima.

Atinini mobilni timovi koji su sastavljeni od kulturnih medijatora i voditeljki slučajeva su svakodnevno prisutni na terenu u centrima za smeštaj migranata i izbeglica u Srbiji. Zajedno sa predstavnicima državnih institucija oni detektuju i pružaju podršku najranjivijoj deci u izbegličkoj populaciji, deci koja su razdvojena ili bez pratnje, koja su preživela zlostavljanje i zanemarivanje ili trgovinu ljudima. Zahvaljujući tom ali i ranijim iskustvima, Udruženje Atina krenulo je da sprovodi istraživanje koje bi trebalo da olakša deci izbeglicama da pristupe uslugama iz sistema socijalne zaštite u Srbiji.

U izradi je i poseban program treninga za vođenje slučajeva i kulturnu medijaciju koji svoje utemeljenje nalaze u 14.godišnjem iskustvu Udruženja Atina koje podršku pruža najranjivijima u našem društvu, žrtvama rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima. Programom će biti obuhvaćen aspekt kulture iz kojih izbeglice dolaze, roda, godina starosti kao i individualnih potreba dece izbeglica. Ukupno 70 profesionalaca/ki iz različitih organizacija civilnog društva koje su uključene u podršku deci izbeglicama u Srbiji imaće priliku da unaprede svoja znanja i veštine u oblasti vođenja slučajeva i kulturne medijacije.

Kako bi u potpunosti unapredili položaj dece, Udruženje Atina će vršiti i monitoring rada na terenu uz pomoć predstavnika organizacija civilnog društva, i kao rezultat te aktivnosti ponudiće preporuke za dalje unapređenje položaja dece izbeglica koje će biti korišćene od strane različtih aktera koji pružaju podršku deci izbeglicama.

Ovaj projekat „Unapređenje položaja dece izbeglica u Evropi“ Udruženje Atina sprovodi zajedno sa Međunarodnim komitetom spasa uz finansijsku podršku Odeljenja za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID).