Unaprediti prevenciju i zaštitu dece od nasilja

Beograd, 21.11.2016 – Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) podseća da mehanizmi za zaštitu dece u Srbiji nisu u punoj meri efikasni. Zanemarivanjem, zloupotrebom, zlostavljanjem i nasiljem ugrožava se fizički, psihički i polni integritet deteta čime dolazi do povrede jednog od osnovnih ljudskih prava koje je u Konvenciji o pravima deteta podignuto na nivo principa – pravo na život, opstanak i razvoj. Poslednja istraživanja ukazuju na porast tzv. „novih oblika nasilja“ - vršnjačkog i digitalnog. Usled intenzivnijeg korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija deca sve učestalije postaju žrtve digitalnog nasilja u najrazličitijim oblicima. Porastao je broj prijava za nasilje nad decom. Tokom 2015. godine u Srbiji je bilo 6520 prijava za nasilje nad decom Centrima za socijalni rad. Prema vrsti nasilja, prijave su se najviše odnosile na zanemarivanje dece (2890), zatim fizičko nasilje (1772), psihičko nasilje (1551), seksualno nasilje (115), i ekonomsko nasilje nad decom (45). Pojava radne eksploatacije i trgovine decom je takođe u porastu.

Vlada Republike Srbije je usvojila Opšti protokol za zaštitu dece od zanemarivanja i zlostavljanja 2005. godine kao nacionalni mehanizam zaštite dece od nasilja. MODS je u partnerstvu sa UNICEF-om, i u saradnji sa istraživačkom organizacijom SeConS a uz podršku EU, sproveo nacionalno istraživanje koje je pokazalo da u Srbiji postoji samo 10 lokalnih protokola za zaštitu dece od nasilja koji regulišu sprovođenje Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, odnosno protokola koji primarno regulišu saradnju institucija/ustanova u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja dece.

MODS poziva nadležna ministarstva i lokalne samouprave da u naprednom periodu pristupe izradi i usvajanju:

  • Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, i da se donese Akcioni plan za njeno sprovođenje;
  • Da se primena Opšteg protokola i posebnih sektorskih protokola učini obavezujućom, donošenjem podzakonskih akata koji će garantovati ovu obaveznost;
  • Da se poveća broj sklopljenih sporazuma o intersektorskoj saradnji na lokalnom nivou u primeni Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja;
  • Da potpisnice sporazuma na lokalnom nivou i aktivni učesnici u procesu zaštite dece budu i organizacije civilnog društva koje se bave pravima dece.

Prepoznajući i zalažući se i za uvođenje novih izvora podrške usmerenih na zaštitu dece MODS poziva Vladu Republike Srbije da pristupi Programu za prava, jednakost i državljanstvo (2014-2020) (REC), budući da su promovisanje i zaštita prava deteta i sprečavanje i borba protiv svih oblika nasilja nad decom, mladima i ženama prepoznati kao ciljevi ovog Programa EU. Na ovaj način, ustanovljava se još jedan mehanizam za efektivnu zaštitu dece.

http://www.zadecu.org/saopstenja.php?id=2808