Zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije

U Minsku u organizaciji Unicefa i Vlade Belorusije održana je Regionalna konferencija „Jačanje sistema dečije zaštite za zaštitu dece od zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja“ na kojoj je aktivno učešće uzela i delegacija Srbije koju su činili državni sekretar Nenad Ivanišević iz Ministarstva rada, zapošljavanje, boračkih i socijalnih pitanja, Jelena Zajeganović iz Unicefa Srbije, Gordana Stevanović zamenica Ombudsmana i Jelena Hrnjak predstavnica Mreža organizacije za decu Srbije. Prenosimo vam govor Delegacije u celosti.

Regionalna konferencija zemalja CEECIS
Minks, Belorusija
12-13.11.2014
U organizaciji UNICEF-a i Vlade Belorusije
dr Nenad Ivaniševič, državni sekretar, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 

Vaše Ekselencije, dame i gospodo, kolege, Želeo bih da vas sve pozdravim u ime delegacije iz Srbije, koju činimo ja - kao član Vlade, odnosno Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zamenica Zaštitnika građana zadužena za decu, i članica Mreže organizacija za decu Srbije.
Zajedno sa poslanicom Skupštine Srbije, koja je morala da otkaže svoje učešće u poslednjem trenutku zbog zdravstvenih razloga, mi predstavljamo ključne aktere važne za osiguravanje jakog nacionalnog sistema za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije.
Iskoristiću ovu priliku da se zahvalim UNICEF-u i vladi Belorusije na pozivu za učešće na ovoj Konferenciji.

Dozvolite mi da počnem informacijom da je sistematski i organizovan pristup rešavanju problema nasilja nad decom u Srbiji počeo 2004. godine, kada je Vlada usvojila Nacionalni Plan Akcije za decu, za period od 2004-2015. godine. Ovaj prvi strateški dokument o pravima deteta je pozicionirao zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja kao jedan od ključnih prioriteta Vlade. On je takođe istakao generalno nizak nivo svesti o problemima sa kojima se deca suočavaju, potrebu za institucionalnim i sistemskim rešenjima, i prioritetno uspostavljanje nacionalne baye podtaka koja bi trebalo da usmerava holističke i multidisciplinarne politike i programe.

Ovi ciljevi su dalje operacionalizovani kroz razvoj opštih i posebnih protokola, koji su definisali uloge svakog sektora (zaštita dece, zdravstvo, obrazovanje, policija i pravosuđe) i međusektorske procedure u zaštiti dece od nasilja.

Istovremeno, Vlada je osnovala Nacionalni savet za prava deteta, za koordinaciju i monitoring implementacije Nacionalnog Plana Akcije ya decu, dok je Narodna skupština osnovala Radnu grupu za prava deteta, kako bi podržala zakonodavne i nadzorne uloge u ovoj oblasti.

Od 2013. godine, Radna grupa je transformisana u Odbor za prava deteta. Odborom rukovodi predsednica Skupštine, dok su njeni punopravni članovi svi potpredsednici Skupštine, predsednik Odbora za rad i socijalna pitanja, kao i desetak drugih poslanika predstavnika svih stranaka u Skupštini,. Na ovaj način, Odboru je dato posebno mesto u Skupštini, što pokazuje njenu posvećenost, i pozicionira prava deteta kao jedan od ključnih prioriteta Skupštine. 

Cilj Odbora je da se podigne svest o neophodnosti unapređenja promocije, realiyacije, i zaštite dečijih prava, sa fokusom na smanjenje siromaštva, i socijalnu i obrazovnu inkluziju najmarginalizovanije dece i njihovih porodica. 

Kroz svoje zakonodavne funkcije, oni se bave implementacijom Konvencije o pravima deteta i fakultativnim protokolima Konvencije. Očekujemo da će Narodna skupština Republike Srbije uskoro ratifikovati Treći Fakultativni Protokol. 

U 2010. godini, Republika Srbija je ratifikovala Lanzarot Konvenciju, kao i Konvenciju o zaštiti dece i saradnji u pogledu međudržavnog usvajanja, i Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Poglavlja ovih konvencija se prevode u nacionalno zakonodavstvo. 

Tokom analize poglavlja 23 i 24, u delu koji se odnosi na prava deteta, Srbija je pohvaljena od strane Pododbora za prava deteta Evropske unije povodom usklađenosti pravnog sistema Srbije sa EU u oblasti prava deteta. 

U svom radu, Odbor konsultuje ministarstva, kancelariju ombudsmana, civilno društvo, kao i druge relevantne eksperte. Organizuje javne rasprave kao mehanizam za prikupljanje informacija koje koriste parlamentarni odbori u svom radu, kako bi adekvatno obavljali poslove u okviru svojih nadležnosti. 

20. novembra obeležava se Dan deteta, i 25. godišnjica ratifikacije Konvencije UN o pravima deteta u Republici Srbiji, i tom prilikom će Odbor organizovati javnu raspravu o “Rešavanju problema dece koja žive i rade na ulici”. Izveštaj i preporuke ombudsmana od pre tri godine o ovom pitanju, nažalost, još uvek nisu razmotreni. Zato je cilj - modifikovan paket zakona, odnosno donošenje nacionalne strategije u vezi sa zabranom prosjačenja dece, a sve u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije MOR i preporukama br. 182 i br. 190, koje se odnose na zabranu i neposrednu akciju eliminacije najgorih oblika dečijeg rada. 

Iako je dosta toga postignuto, mnogi izazovi ostaju. Prevođenje politike u svakodnevnu praksu stručnjaka, i odgovornost Vlade, su svakako ključni. U ovoj oblasti, ombudsman, kao nezavisno telo odgovorno za zaštitu prava građana i promociju ljudskih prava i sloboda, ima posebno važnu ulogu. Kontinuirani monitoring i godišnji i specijalni izveštaji, mišljenja i preporuke koje ombudsman šalje vlastima, i posvećenost da se postupa u skladu sa njima, odražavaju težnje našeg društva za razvojem demokratskog i pravičnog sistema, zasnovanog na vladavini prava i poštovanju ljudskih prava i prava deteta. 

Iako mnogi drugi aspekti zaštite zahtevaju poboljšanje - kao što su upravljanje podacima, procedure pravosuđa itd. - mi moramo da se fokusiramo na prevenciju i poboljšanje sistema za rano identifikovanje dece u riziku od nasilja i trgovine ljudima. Dalji razvoj različitih programa i usluga za decu/porodice u riziku i decu žrtve nasilja je važan korak napred. 

Rešavanje ovog pitanja ne bi bilo moguće bez jakih organizacija civilnog društva, koje nisu samo pružaoci usluga, već i priznati kao snažan mehanizam monitoringa, kao i partner u razvoju politika na lokalnom i nacionalnom nivou. 

Dakle, jačanje nacionalnih sistema za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije ostaće prioritet Vlade Srbije. Kao posvećen, visoko profesionalan, i upućen partner, UNICEF je značajno doprineo već ostvarenim rezultatima, ali će biti i naš dugoročni saradnik u budućnosti. Nadam se da će nam razmena naših iskustava na ovoj Konferenciji dodatno pomoći da izaberemo najefikasniji put, u najboljem interesu sve dece. 

Želim nam svima uspeh u našem radu.

U Minsku, 12. i 13. novembra 2014. godine