Zajedno stvaramo promene - I moj glas se računa

U želji da se otvori prostor za aktivistički angažman žena koje su bile u programu UG Atine, a u cilju zagovaranja za promene sistema podrške žrtvama trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja i njihovog unapređenja, u  prethodnoj godini formirano je Savetodavno telo koje čine devojke i žene koje su imale iskustvo nasilja i eksploatacije i koje su koristile usluge sistema podrške i programe UG Atine.

Od svog osnivanja grupa je radila na izgradnji ličnih kapaciteta članica u polju aktivističkog i zagovaračkog angažovanja i realizovan je set sastanaka sa predstavnicima raznih delova iz sistema podrške za žrtve trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.  Radilo se na definisanju seta preporuka koje će direktno krajnje korisnice uputiti ka sistemu podrške, kako bi sistem bio što pristupačniji i efikasnije odgovarao na potrebe svojih korisnika, pritom štiteći i poštujući sva prava korisnika i njihovu potpunu participaciju.

Jedan u nizu sastanaka koje su članice Savetodavnog tela imale ovog meseca je i sastanak sa predstavnicama Populacionog fonda Ujedinjenih Nacija (UNFPA) u Srbiji. Za članice tela izuzetno važne sagovornice pre svega zbog zajedničke misije koju grupa deli sa Fondom, a to je promena štetnih politika i postupanja koja su usmerena protiv žena i devojčica i na polju  reproduktivnog zdravlja, rodno zasnovanog nasilja, obrazovanja i zajedničkog zalaganja za širenje znanja, pre svega kod mladih o ovim senzitivnim temama.

Članice Savetodavnog tela su svoje sagovornice na samom početku sastanka upoznale sa idejom i realnom potrebom postojanja jednog takvog tela, njihovim ciljevima, razlozima koji su doveli do njihovog ličnog angažovanja i otvaranja vrata aktivizma, kao i daljim planovima koji se pripremaju do kraja godine.

Članice Savetodavnog tela su  posebno angažovane oko upoznavanja profesionalaca koji su u radu u svakodnevnom kontaktu sa mladima, ali I upoznavanju mladih,   sa problemom I posledicama ranih brakova i opasnosti konstantnog relativizovanja i odobravanja pojave kao nešto što je prihvatljivo, za određene zajednice u našem društvu. Tokom sastanka posebno se govorilo o neophodnosti saradnje svih delova sistema kako bi se stvorile mogućnosti izbora za sve devojčice, da se one pitaju i da same biraju šta u svom životu žele a šta ne. Jedan od ključnih zaključaka sastanka bio je koliko je važno da svaki predstavnik sistema podrške kaže glasno NE diskriminaciji i nasilju i ne dozvoliti da se za isto pronalaze opravdanja, već se, uvek i svuda, bori za veće mogućnosti za one koji su najčešće diskriminisani u Srbiji. Kao i koliko je važno da svaki deo sistema ide proaktivno ka krajnjem korisniku, da se radi „sa žrtvom“ a ne da se „radi za žrtvu“.

Savetodavnu grupu čine i žene iz migrantske populacije i one su sa posebnom pažnjom pratile reagovanja predstavnika relevantnih institucija  povodom poslednjih slučajeva ksenofobičnih i rasističkih izjava pojedinih političkih predstavnika i delova društva. Tu su se zajedno osvrnule na to koliko je bitno zagovarati za promene i unapređenje sistema, ali i pripremati zajednicu na te promene. Članice grupe su potvrdile koliko je važna uloga kulturnih medijatora, ključno je da u svim službama gde migranti mogu biti krajnji korisnici, postoje prevodioci i osobe koje poznaju društveni, kulturni koncept iz kog korisnici dolaze. Sagovornice su se saglasile da je  i dalje potrebno raditi na edukaciji i razbijanju predrasuda, kako među profesionalcima tako i među mladima.  To su sve teme koje su članice grupe otvorile na održanom sastanku. Zajednički zaključak je i da je neophodno i dalje raditi na jačanju kapaciteta pružaoca usluga kao i širenju spektra usluga posebno za žene migrantkinje, koje su se susrele sa višestrukom diskriminacijom u Srbiji, a posebno žene koje putuju same ili su tokom puta ili boravka u Srbiji doživele neki od oblika nasilja ili trgovine ljudima. Saglasile su se da se do informacija može i doći u trenutku kada su neophodne, ali da nedostaju specijalizovane usluge i adekvatan pristup za žene iz drugačijih kulturoloških i jezičkih područja.

Neminovno se na svim sastancima nameće i kao tema i kao veliki problem pandemija COVID19 i način na koji utiče na ljude, a posebno kakve sve rizike donosi za marginalizovane delove društva sa posebnim osvrtom na žene i devojčice. Neophodno je planirati unapred kako bi se osigurao adekvatan odgovor zajednice za borbu protiv trgovine ljudima na još jedan potencijalni talas infekcije korona virusom, kao I pripremiti programe pomoći za najrizičnije delova društva koji se već sada nalaze na granici siromaštva, kako ne bi upali u zamke trgovaca ljudima. Posebno je važno I tokom vanrednog stanja usled različitih okolnosti, u ovom slučaju pandemije, omogućiti žrtvama trgovine ljudima I rodno zasnovanog nasilja, pristup sigurnom i urgentnom smeštaju, zdravstvenoj zaštiti i psihološkoj pomoći, kako bi lakše izašle iz situacije trgovine, i bile zaštićene od reviktimizacije, a usled ponavljanja situacije izolacije, neizvesnosti I osećaja nemoći.  Neki su od zaključaka zajedničkog sastanka.

Po završetku sastanka koji je bio samo uvod I upoznavanje sa postojanjem I radom Savetodavnog tela, uspostavljen je kanal komunikacije za sve predloge I ideje o mogućim zajedničkim kampanjama I zagovaračkim izazovima, koji će imati za cilj menjanje destruktivnih stavova i praksi koje ne vrednuju devojke I žene i da zajednički uložimo napore ka izgradnji ravnopravnijeg društva sa što manje diskriminatornih praksi.

 

 

Ova vest napisana je u okviru projekta koji je delom finansiran grantom Stejt Departmenta. Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovde navedeni pripadaju autorima, i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Stejt Departmenta.