Atina održala trening za Lekare bez granica u Srbiji

Udruženje Atina je u martu 2016 godine, organizovala dva dvodnevna treninga za ukupno 21 zaposlenu osobu iz Lekara bez granica (Médecins Sans Frontières MSF) koji su angažovani na pružanju direktne podrške izbegličkoj populaciji u Srbiji.

Uzimajući u obzir specifičnosti koje izbegliča kriza nosi sa sobom, a posebno imajući u vidu rizike koje sa kojima se izbeglice susreću na svom putu, cilj treninga je bio ukazivanje i ovladavanje posebnim veštinama neophodnim za rad i pružanje adekvatne pomoći i podrške. Polaznice i polaznici su imali prilike da uče kako da ovladaju tehnikama konstruktivne komunikacije uz uvažavanje kulturnih različitosti, tehnikama aktivnog slušanja i rešavanje konflikta i suočavanja sa predrasudama,odnosno svim čioniocima međuljudskih odnosa koje se neminovno pojavljajuju u situacijama krize i mešanja različitih kultura.

Kroz prikaz slučajeva koje je Atina imala priliku da zabeleži u proteklom periodu, učesnici su zajedno sa trenericama prošli kroz indikatore koji mogu ukazivati na postojanje nasilja u konkretnom slučaju i intervencije koje su primenjene. Na svom putu izbeglice, naročito žene i dece su direktno izloženi različitim oblicima nasilja i rizicima da postanu žrtve trgovine ljudima i raznih oblika rodno zasnovanog nasilja. Zbog toga je važno da svi profesionalci uključeni u pružanje pomoći budu osnaženi da prepoznaju, identifikuju i pruže adekvatnu pomoć ili upute na relevantne institucije, osobe koje su preživele traumu, nasilje ili su u povećanom riziku da postanu žrtve trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.

Od početka izbegličke krize na našim prostrima NVO Atina je aktivno uključena u direktno pružanje pomoći i podrške ovoj populaciji, posebno sa ženama i decom kao najranjivijim kategorijama. Jedna od aktivnosti Atine je i organizovanje treninga i edukacija profesionalcima iz različitih organizacija i institucija u cilju efikasnijeg pružanja pomoći na terenu.