Bagel Bejgl – primer dobre prakse u okviru projekta SENSES

Prezentacija Bagel Bejgl na Bledu

Početkom decembra 2017. NVO ATINA je, na poziv Privredne komore Srbije, imala prilike da predstavi svoje socijalno preduzeće Bagel Bejgl u okviru projekta SENSES  koji ima za cilj jačanje socijalnog preduzetništva u zemljama dunavskog regiona. Tokom procesa skeniranja stanja socijalnog preduzetništva u Srbiji, preduzeće Bagel Bejgl i istustvo NVO Atine su prepoznati kao primer dobre prakse, što je bio povod da se predstavimo tokom studijske posete Sloveniji. 
Poseta se održala od 4. do 6. decembra 2017. na Bledu, a imale smo prilike da se upoznamo sa socijalnim preduzećima iz čitave Goranske regije. Takođe, slovenački partneri su predstavili i svoje iskustvo za zakonodavnim okvirom koji je na snazi od 2011. godine, i za koji smatraju da ga treba revidirati. Postojeći zakonodavni okvir je rigidan u definiciji socijalnog preduzeća, kao i definiciji oblasti u kojima se može osnovati socijalno preduzeće, nepraktičan za primenu i neprivlačan novim preduzetnicima i preduzetnicama. Sa druge strane, bez obzira na nezadovoljavajući pravni okvir, u slovenačkom društvu postoji konsenzus o važnosti socijalnog preduzetništva i različiti programi kojima se podržavaju socijalna preduzeća kroz sinergijsko delovanje javnog, civilnog i privatnog sektora.

Privredna komora Srbije je započela sa projektom SENSES, početkom 2017. godine u saradnji sa organizacijama i institucijama koje se bave razvojem socijalnog preduzetništva,  ali i preduzetništvom uopšte u zemljama: Mađarska, Rumunija, Slovačka, Belgija, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Moldavija, Srbija, Češka.
Osnovni ciljevi projekta SENSES su:
1. Jačanje poslovnih kapaciteta socijalnih preduzeća, unapređenje poslovnih veština, razmena znaonja i iskustava sa socijalnim preduzećima u zemljama dunavskog regiona;
2. Promocija protoka infprmacija i razmena znanja između socijalnih preduzeća i socijalno odgovornih tradicionalnih kompanija, kao i finansijskih institucija, nadležnih ministarstava, nevladinih organizacija i naučnih institucija koje se bave izučavanjem ove oblasti;
3. Podizanje svesti o značaju socijalnog preduzetništva, promocija socijalnih preduzeća.
Tokom procesa skeniranja stanja socijalnog preduzentištva u Srbiji, preduzeće Bagel Bejgl i istustvo NVO Atine su prepoznati kao primer dobre prakse, što je bio povod da se predstavimo tokom studijske posete Sloveniji. 

Projekat SENSES je odlična prilika za razmenu iskustava u dunavskom regionu, posebno imajući u vidu da su zemlje partneri u različitim fazama što se tiče razvijanja koncepta, zakonodavnog okvira i podrške socijalnom preduzetništvu. 

Više o projektu SENSES: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses