Država mora da reaguje i zaštiti žrtve nasilja u porodici!

Mreža organizacija za decu Srbije i Mreža Žene protiv nasilja uputile su Ministarstvu za rad i zapoščjabanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova Preporuke za unapređenje sistemskih mera u oblasti sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici. Neposredan povod za izradu ovih preporuka, predstavljali su slučajevi u kojima su tokom jula u Centrima z asocijalni rad ubijene dve žene i jedno dete.

Prema podacima Mreže žena protiv naislja, od početka 2017. godine u kontekstu nasilja u partnerskim i porodičnim odnosima ubijeno je 20 žena  i tri deteta. Da je reč o problemu koji zahteva sistemski odgovor potvrđuje i činjenica da su se u trećini sučajeva ubistva godišnje žrtve prethodno obraćale nadležnim institucijama koje im nisu pružile odgovarajuću zaštitu.

Kako bi se unapredio sistemski odgovor na slučajeve nasilja u porodici predloženo je sledeće:

  •  dete koje prisustvuje nasilju u porodici prpoznati kao direktnu žrtvu nasilja i osigurati njegovu bezbednost kroz podršku nenasilnom roditelju;
  • prisustvo deteta nasilju u porodici smatrati rizikom po njegovu bezbednost i osnovom za hitno postupanje;
  • predvideti i sprovoditi posebne mere zaštite i podrške za decu koja prisustvuju nasilju u porodici, što uključuje i zaštitu i podršku za nenasilnog roditelja;
  • izraditi uputstvo za procenu i utvrdjivanje najboljeg interesa deteta prilikom objavljivanja stručnih poslova u oblasti porodičnopravne zaštite, uključujući zaštitu žrtava od nasilja u porodici vodeći računa o tome da bi pravo deteta da održava lične odnose sa roditeljem trebalo da bude razmatrano u kontekstu nasilja koje roditelj čini prema detetu i/ili drugom roditelju i pravu deteta da bude zaštićeno od svih oblika mentalnog i fizičkog nasilja;
  • formirati specijalizovane organizacione jedinice za porodičnopravnu zaštitu, uključujući zaštitu od nasilja u porodici u centrima za socijalni rad;
  • unaprediti praćenje sprovodjenje mera zaštite od nasilja u porodici izrečenih u skladu sa Zakonom o suzbijanju nasilja u porodici u svakom pojedinačnom slučaju, odnosno realizacije individualnog plana zaštite i podrške žrtvi.

NVO Atina članica je Mreže Žene protiv nasilja i jedna od osnivača mreže MODS  - Mreže organizacija za decu Srbije.