Efikasnije upotreba zakona u cilju suzbijanja nasilja nad ženama i devojčicama

Prevencija nasilja nad ženama i devojčicama (VAWG) zahteva više od usvajanja zakona — njih je potrebno i efikasno primenjivati. Parlamentarci, članovi nevladinih organizacija i pravni službenici sastali su se kako bi diskutovali o ovom problemu na regionalnoj konferenciji Istočnoevropskih i Srednjoevropskih Parlamenata na temu Upotreba zakona u cilju suzbijanja nasilja nad ženama i devojčicama. Konferencija je održana od 12. do 14. juna, i organizovana od strane Interparlamentarne Unije (IPU), međunarodnih organizacija Vital Voices i Globalna Prava za Žene (GRW), i Rumunske Poslaničke Komore, uz podršku Senata Rumunije.

Među 160 učesnika iz 17 zemalja, delegaciju Srbije činili su: Dušica Šoštarić Blagojević - SOS Ženski Centar Novi Sad, Olivera Simendić - Gradski centar za socijalni rad Beograd, Ana Jevtović - NVO Femina, dr Milorad Mijatović i Dubravka Filipovski - poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i Zorana Parezanović - NVO Atina. Na ovoj konferenciji, Atina je učestvovala kao vodeća nevladina organizacija iz Srbije koja se već 15 godina bori protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja, unapređuje zaštitu i položaj ovih žrtava, jača rodnu ravnopravnost, i doprinosi široj društvenoj koheziji.

Regionalna konferencija je bila korisna prilika za diskusiju o načinima na koje se mogu prevazići nedostaci i izazovi u radu, međusobno inspirisati i osnaživati, kao i uspostaviti zajedničke politike u cilju poboljšanja odgovora sistema na nasilje nad ženama u zemljama učesnika.

Dokument koji je nastao nakon Konferencije predstavio je nekoliko strategija za zaustavljanje nasilja nad ženama i devojčicama. One obuhvataju: međusektorsku saradnju za snažan odgovor na nivou zajednice; fokus na žrtve u smislu obezbeđivanja prostora da nasilje prijave; niz usluga koje bi zadovoljile njihove potrebe, i alate za suzbijanje zastrašivanja žrtava; pozivanje na odgovornost krivičnog pravosuđa u procesuiranju zlostavljača; obrazovanje dece na temu ljudskih prava i rodne ravnopravnosti; i uključivanje muškaraca.

Finalni dokument konferencije (dostupan na engleskom i francuskom jeziku) prosleđen je svim relevantnim akterima, dok IPU ima zadatak da skrene pažnju globalne parlamentarne zajednice na konsultacije i preporuke, i obezbedi dalji rad kroz svoje programe i skupštine.

Regionalna konferencija pružila je mogućnost državnim delegacijama, koje su činili parlamentarci, članovi nevladinih organizacija i vladini zvaničnici, da formulišu akcione planove i primene stečeno znanje u svojim zemljama.

Učesnici su takođe imali priliku da posete i bliže se upoznaju sa radom brojnih rumunskih institucija, uključujući i Parlament Rumunije. Parlament je smešten u Palati parlamenta (Kući naroda), drugoj po veličini poslovnoj zgradi na svetu, koja predstavlja i jednu od najznačajnijih turističkih atrakcija u glavnom gradu Rumunije, i važnu lekciju o istoriji ove zemlje.